Giới thiệu
Minimize
Chuẩn đầu ra Kế toán
Minimize


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KẾ TOÁN

 

I. Nơi làm việc

1.   Doanh nghiệp

2.   Ngân hàng

3.   Cơ quan thuế

4.   Đơn vị hành chính, sự nghiệp

5.   Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về kế toán, tài chính.

II. Chương trình đào tạo (Đại học chính quy)

III. Chương trình đào tạo Văn bằng 2 chính quy - Kế toán

IV. Chương trình đào tạo Đại học Liên thông chính quy từ Cao đẳng - Kế toán