Giới thiệu
Minimize
Danh bạ điện thoại & Email
Minimize

TT

Nhân sự

Chức vụ

Điện thoại

Lý lịch KH

Địa chỉ Email

1

 TS. Nguyễn Thành Cường

Trưởng khoa

0913482890

LLKH

cuongnt@ntu.edu.vn

2

 TS. Nguyễn Văn Hương

PT Khoa

0905174616

LLKH

huongnv@ntu.edu.vn

3

CN. Chu Thị Huệ

TK Khoa

01693694997

LLKH

huect@ntu.edu.vn

Bộ môn Kiểm toán

 
1
 
TS. Nguyễn Thành Cường

Trưởng Khoa  0913482890

LLKH
 cuongnt@ntu.edu.vn

2

 ThS. Nguyễn Tuấn

Q.TBM

0982016910

LLKH

tuann@ntu.edu.vn

3

 ThS. Đặng Thị Tâm Ngọc

Giảng viên

0983441150

LLKH

ngocdtt@ntu.edu.vn

4

 ThS. Ngô Xuân Ban

Giảng viên

0905240821

LLKH

bannx@ntu.edu.vn

5

 ThS. Bùi Mạnh Cường 

Giảng viên

0983029582

LLKH

cuongbm@ntu.edu.vn

6

ThS.  Nguyễn T. Hồng Nhung

Giảng viên

0914278968

LLKH

nhungnth@ntu.edu.vn

7

 ThS. Đỗ Thị Ly

Giảng viên

0903559300


 0385130991

LLKH

lydt@ntu.edu.vn

8

 ThS. Phạm Đình Tuấn

Giảng viên

0905052018

LLKH

tuanpdt@ntu.edu.vn

9

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Giảng viên

01682003550

LLKH

hantt@ntu.edu.vn

10

ThS. Nguyễn Thị Thủy

Giảng viên

0987376366

LLKH

thuynt@ntu.edu.vn

11

ThS. Vương Thị Khánh Chi

Giảng viên

01685844086 

LLKH

chivtk@ntu.edu.vn

 12  ThS Huỳnh Thị Thanh Thúy
 Giảng viên
 0905088196  LLKH  thuyhtt@ntu.edu.vn

Bộ môn Kế toán

 
1

TS. Nguyễn Văn Hương

 PK.PTBM  0905174616  
LLKH
 huongnv@ntu.edu.vn

2

 TS. Võ Thị Thùy Trang

Giảng viên

0913463555

LLKH

trangvtt@ntu.edu.vn

3

TS. Phan Thị Dung

Giảng viên

0903574368

LLKH

dungpt@ntu.edu.vn

4

 TS. Nguyễn Bích Hương Thảo

Giảng viên

0905123057

LLKH

thaonbh@ntu.edu.vn

5

 ThS. Lê Thị Thanh Huệ

Giảng viên

0905244790 

LLKH

hueltt@ntu.edu.vn

6

 ThS. Mai Diễm Lan Hương

Giảng viên

0989687675

LLKH

huongmdl@ntu.edu.vn

7

 ThS. Từ Mai Hoàng Phi

Giảng viên

0933488347

LLKH

phitmh@ntu.edu.vn

8

 ThS. Phan Hồng Nhung

Giảng viên

0983963031

LLKH

nhungph@ntu.edu.vn

9

 ThS. Bùi Thị Thu Hà

Giảng viên

0982221154

LLKH

habtt@ntu.edu.vn

10

 ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

Giảng viên

01688238809

LLKH

phuongntl@ntu.edu.vn

11

ThS.  Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Giảng viên

01658776818

LLKH

ngocntb@ntu.edu.vn

12

ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Giảng viên

0973097280

LLKH

anhntk@ntu.edu.vn

13

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

Giảng viên

0917474744

LLKH

trangntt@ntu.edu.vn

14

 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú

Giảng viên

0388194496

LLKH

tuntc@ntu.edu.vn

Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

1

 ThS. Chu Thị Lê Dung

Giảng viên

0914070664

LLKH

dungctl@ntu.edu.vn

2

 ThS. Thái Ninh

GV chính

0903578420

LLKH

ninht@ntu.edu.vn


 3
 
TS. Võ Văn Cần

 Giảng viên
 0913426858

 LLKH
 canvv@ntu.edu.vn

4

 ThS.Nguyễn Thị Liên Hương

Giảng viên

0905437333

LLKH

huongntl@ntu.edu.vn

5

 TS. Huỳnh Thị Xuân Mai

Giảng viên

0905999611

LLKH

maihtx@ntu.edu.vn

6

 ThS. Phạm Phương Uyên

Giảng viên

0905275474

LLKH

uyenptp@ntu.edu.vn

7

ThS. Lê Thị Thùy Dương

Giảng viên

0907085599

LLKH

duongltt@ntu.edu.vn

8

 ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

Giảng viên

0989000444

LLKH

manhnh@ntu.edu.vn

9

 ThS. Nguyễn Văn Bảy

Q.TBM

0946348358

LLKH

baynv@ntu.edu.vn

10

 ThS. Hoàng Văn Tuấn

Giảng viên

0974679879

LLKH

tuanhv@@ntu.edu.vn

11

 ThS. Phan Thị Lệ Thúy

Giảng viên

0916272084

LLKH

thuyptl@ntu.edu.vn

12

 ThS. Phan Thị Khánh Trang

Giảng viên

01655163732

LLKH

trangptk@ntu.edu.vn

13

 ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

Giảng viên

0935633417

LLKH

dungntk@ntu.edu.vn

14

 ThS. Hoàng Thị Dự

Giảng viên

0989534309

LLKH

duht@ntu.edu.vn

15

ThS. Huỳnh Thị Như Thảo

Giảng viên

0906201882

LLKH

thaohtn@ntu.edu.vn