Giới thiệu
Minimize
Chuẩn đầu ra TCNH
Minimize


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

I. Nơi làm việc

1. Cơ sở kinh doanh

2. Tổ chức tài chính trung gian (Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, Quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán…)

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính (Cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài chính…)

4. Cơ sở đào tạo, nghiên cứu về tài chính.

II. Chương trình đào tạo