Chi tiết thông báo
Minimize

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp (cập nhật 02/03/2020) - K58, Đại học chính quy
3/2/2020 2:59:49 PM

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp k58 xét ngày 02/03/2020.
Theo danh sách có 07 SV lớp 58.CNXD-1 và 09 SV lớp 58.CNXD-2.
Danh sách đính kèm tại đây.