Chi tiết thông báo
Minimize

Nghị quyết 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang
3/26/2021 3:29:58 PM

Ngày 24/3/2021, Hội đồng trường ban hành Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 527/QĐ-ĐHNT ngày 12/6/2017 của Hiệu trưởng

Xem chi tiết tại đây