Menu NCKH
Minimize
  
Công trình nghiên cứu
Minimize


DANH SÁCH CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC

+  Phan Thanh Nhàn, Nghiên cứu cải tiến hệ cacte động cơ D12, Đại học Thủy Sản, 1995.

+  Phan Thanh Nhàn, Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt của cổ trục khuỷu động cơ đốt trong, Đại học Thủy Sản, 1999.

+  Nguyễn Quang Minh, Trần Hưng Trà, Huỳnh Văn Vũ, Tự động thiết kế tàu với phương pháp mới, Đại học Thủy Sản, 2000.

+  Trần Hưng Trà, Quách Đình Liên, Xây dựng chương trình phần mềm cho việc thiết kế nguyên lý động cơ đốt trong, Đại học Thủy Sản, 1998.
+  Phạm Bá Linh, Nghiên cứu đặc tính ma sát và hao mòn của vật liệu PA6+MoS2 (bài dịch).

+  Phạm Bá Linh, Thiết kế tối ưu kết cấu khung sườn tàu vỏ thép.

+  Trần Quang Huy, Bùi Trường Sơn, Đặc điểm Ứng suất – Biến dạng của đất nền xung quanh cống tròn chôn sâu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyển tập Hội nghị Khoa học & Công nghệ lần thứ 10 - Đại học Bách khoa Tp.HCM, trang 386, tháng 10/2007.

+  Trần Quang HuyỨng dụng phương pháp phun nước áp lực hỗ trợ công tác hạ cừ ván, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, trang 12, số tháng 8/2011.

DANH SÁCH CÁC NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

+  Tran Hung Tra, (Dec. 2011) Fatigue-creep failure of the dissimilar friction welding of IN718 and M247, RCM 2011 - 4th Regional Conference on High Performace Materials, AUN/SEED.net, ISBN:978 604 911 00.

 Tran Hung Tra (Oct 2011) Fatigue behavior of the dissimar superalloy joint under high temperature, The 12th Conference on Science and Technology, HCM city University of Technology, ISBN: 978 604 73 0611 4.

+  Tran Hung Tra (2011) Effect of weld parameters on the mechanical properties of friction stir welding AA6063-T5, ASEAN Engineering Journal, Vol.4, pp.73-81.

+  Tran Hung Tra (2012) Friction welding for aluminum alloys: Efficiency and applicability, Fishery Science and Technology (National), No.1, pp.195-198.

+  Tran Hung Tra (2011) Influence of weld parameters on thermal cycle during friction stir of AA6063-T5,Fishery Science and Technology (National), Vol 4, pp.62-67.

+   Tran Hung Tra (2011) An investigation of AA6063 friction stir welding, Fishery Science and Technology (National), Vol 1, pp.89-93. 

 Tran Hung Tra, M. Okazaki, M. Sakaguchi, K. Suzuki (2012), Fatigue crack propagation behavior of friction stir welding AA 6063-T5: Residual stress and microstructure effect, International Journal of Fatigue, In Press.

Tran Hung Tra (2010) High temperature behavior of dissimilar superalloy friction welding and its aeronautical applicability (Vietnamese), Conference of Space Science and Application, Ministry of Science and Technology of Vietnam, Ha Noi, Ministry of Science and Technology.

+  Tran Hung Tra, M. Okazaki, M. Sakaguchi, M. Seino (2010) Fatigue crack propagation behavior relevant to inhomogeneous microstructure of friction stir welding AA6063-T5, Journal of solid mechanics and materials engineering, 4 (6), 840-848.

 Tran Hung Tra, M. Okazaki, M. Sakaguchi, M. Seino (2010) Fatigue Crack Propagation Behavior Relevant to Inhomogeneity in the Friction Stir Welding of Aluminum alloy 6063-T5, Asian Pacific Conference for Materials and Mechanics 2009 (APCMM2009).

+  M.Sakaguchi, A. Sano, Tran Hung Tra, M. Okazaki, M. Sekihara (2008) Low cycle and thermal-mechanical fatigue of friction welded dissimilar superalloys joint, Journal of solid mechanics and materials engineering, 2 (12), 1508-1516.

+  Motoki SAKAGUCHI, Atsushi SANO, Tran Hung TRA, Masakazu OKAZAKI, Masaru SEKIHARA (2008) Low Cycke Fatigue and Thermo-Mechanical Fatigue of Friction Welded Dissimilar Superalloys Joint, 2008 M&M International Symposium for Young Researchers, 5-10 pages.

+  M. Okazaki, M. Sakaguchu, Tran Hung Tra, M. Sekihara (2008) Creep-fatigue and thermo-mechanical fatigue of friction-welded IN718/Mar M247 dissimilar joint, Superalloys 2008, 221-228.

+  Tran Hung Tra, M. Okazaki, M. Skaguchu, M. Sekihara (2008) Strength of MAR247/IN718 dissimilar metals joint under creep-fatigue and thermo-mechanical fatigue loadings, Sixth international conference on low cycle fatigue, 221-228 pages.

+  Tran Hung Tra (2007) Creep fatigue crack propagation in the dissimilar friction welding of IN718 and M247 (Vietnamese), Fishery Science and Technology (National), 1, 47-51.

 Tran Hung Tra (2007) The stress and strain concentration in the dissimilar friction welding of IN718 and M247 (Vietnamese), Fishery Science and Technology (National), 2, 39-41.

Sano, M. Sakaguchi, M. Okazaki, Tran Hung Tra (2006) Creep-fatigue crack propagation in dissimilar friction welded superalloys, Mechanical Engineering Congress Conf. Japan, 2006 (MECJ-06).

+  Tran Hung Tra (2006) Computer simulation and its supportability to the material mechanics learning (Vietnamese), Fishery Science and Technology (National), 2 (3-4), 76-80.

+  Tran Hung Tra, M. Okazaki (2006) The dissimilar friction welding of superalloys IN718-M247 and its fatigue behavior (Vietnamese), Fishery Science and Technology (National), 2 (3-4), 94-98.

+  M. Sakaguchi, M. Okazaki, Tran Hung Tra, M. Sekihara (2006) Creep-fatigue damage of dissimilar superalloys joint, 55th Conference of The Society of Material Science Japan.

Tran Hung Tra (2004) Finite elemment numerical simulation of the stress and strain in the panel plates of ship strucutures, Fishery Science and Technology (National).