Menu Tổ chức
Minimize
  
Đoàn thanh niên
Minimize

Đoàn khoa Xây dựng được thành lập cùng với sự thành lập của khoa Xây dựng, tổ chức đại hội lần thứ nhất vào 12/2/2012. Đoàn khoa Xây dựng có các nhiệm vụ chính:

-    Giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong Khoa và trong Nhà trường

-    Phát động phong trào học tập trong Khoa

-    Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao giúp đoàn viên thanh niên ngày càng gắn bó hơn với tổ chức đoàn

-    Hiểu, tôn trọng và thực hiện tốt các nội quy, quy định của Nhà trường.

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2017 - 2019

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chi đoàn

 SĐT

Email

1

Trần Quốc Viêt

Bí thư

Giáo viên

 0946224442

viettq@ntu.edu.vn

2

Hồ Chí Hận

Phó Bí thư

Giáo viên

 0907523113

hanhc@ntu.edu.vn

3

Phan Quốc Cường

Phó Bí thư

60.CNXD-1

 0347878093

phanquoccuong16102000@gmail.com

4

Phạm Minh Kha

Uỷ viên

59.CNXD-2

 0377937519

phamminhkha2112@gmail.com

5

Nguyễn Lê Hoàng Việt

Uỷ viên

59.CNXD-1

 0345208806

Nguyenlehoangviet10699@gmail.com

6

Lê Việt Thảo

Uỷ viên

59.CNXD-1

 0332716677

Vietthao190298@gmail.com

7

Trần Đại Hoàng

Uỷ viên

59.CNXD-1

 0868464501

Hoangdaivu180598@gmail.com

8

Phạm Văn Thiên Hiệu

Uỷ viên

60.CNXD-1

 0763680975

Hieu.pvt.60cnxd@ntu.edu.vn

9

Nguyễn Huỳnh Hưng

Uỷ viên

60.CNXD-1

 0795704032

Huynhhungnguyen.46@gmail.com

10

Nguyễn Huy Hiếu

Uỷ viên

60.CNXD-1

 0334178625

Huyhieunguyen103@gmail.com

11

Nguyễn Đình Dương

Uỷ viên

60.CNXD-2

60.CNXD-2

Duongnguyen20070305@gmail.com

 12  Lê Minh Nhân
 Uỷ viên  60.CNXD-2
 0979864794
 Leminhnhan012@gmail.com
 13  Nguyễn Công Đoàn
 Uỷ viên  61.CNXD-1
 0338632974
 Nguyencongdoan.az@gmail.com
 14  Nguyễn Thị Bảo Trâm
 Uỷ viên 61.CNXD-1
 0989132264
 9ctram2015@gmail.com
 15  Phan Kỳ Hiệu
 Uỷ viên 61.CNXD-2
 0582877768
 phanhieu2001tdt@gmail.com