ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
Đóng

TT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm/Cộng tác viên

Cấp

Thời gian

Đánh giá

1

Lựa chọn cỡ loại tàu cho nghề lưới kéo xa bờ của tỉnh Cà Mau, Việt Nam                                                                             

SV2001-33-27                    

Nguyễn Quốc Khánh                  

Trường

2001

Khá

 2

 Đánh giá hiệu quả kinh tế của một cặp tàu lưới kéo xa bờ tỉnh Cà Mau, Việt Nam

 SV 2002 - 33 - 10

 Nguyễn Quốc Khánh

 Trường

 2002

           Tốt              
 3  Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật nghề lưới kéo xa bờ tại xã Phước Tỉnh, tỉnh BR-VT    Nguyễn Trọng Lương  Trường  2002

 Khá

 4  Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ kéo lưới đến hiệu quả sản xuất nghề lưới kéo đáy xa bờ của huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau, Việt Nam  SV 2003 - 33 -01  Nguyễn Quốc Khánh  Trường  2003

 Tốt

 5  Đánh giá các yếu tố cấu trúc lưới ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế nghề lưới kéo xa bờ tại TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT    Nguyễn Trọng Lương  Trường  2003

 Khá

 6  Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề lưới kéo xa bờ khối tàu >250CV TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT    Nguyễn Trọng Lương  Trường  2004

 Tốt