Các sản phẩm khoa học công nghệ
Đóng
MÔ HÌNH LỒNG, BẪY CẢI TIẾN
 
Kiểu hình trụ xếp
   
Kiểu hình hộp chữ nhật xếp
    
Kiểu hình bán nguyệt xếp
 
 MÔ HÌNH CHẶN BẮT CÁ MẬP
 
Hình tổng thể hệ thống chặn – bắt cá mập
 

Hệ thống lưới chặn cá mập

 
Hệ thống câu bắt cá mập
 
 MÔ HÌNH RẠN NHÂN TẠO

 
MÔ HÌNH CHÀ RẠN NHÂN TẠO

Công tác chuẩn bị thả chà

 Chà nhân tạo hoạt động tại vùng biển ven bờ xã Nhơn Lý, tp. Quy Nhơn
 
 MÔ HÌNH CẢI TIẾN HẦM BẢO QUẢN SẢN PHẨM SAU THU HOẠCH

 MÔ HÌNH TỜI THU VÒNG KHUYÊN CHO NGHỀ LƯỚI VÂY

 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ TÀU CÁ NEO ĐÂU