Minimize

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. Quyền trưởng Khoa: ThS. Nhữ Khải Hoàn

Điện thoại:  (0258) 2.471 452    ; Di động: 0913.433.877

Email: hoannk@ntu.edu.vn

2. Phó trưởng Khoa: TS. Bùi Thúc Minh

Điện thoại: 0989712961

Email: minhbt@ntu.edu.vn