Quy trình công việc
Minimize

Quy trình công tác chuyên môn

Quy trình công tác sinh viên


Enter Title
Minimize

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC – CÔNG TÁC SINH VIÊN
ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2016-2017

TT

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC

MÔ TẢ QUY TRÌNH

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Đầu năm học

Xác nhận sinh viên

-   Lớp trưởng tập hợp danh sách sinh viên cần xác nhận

-   gửi lên VPK

-   Thư ký khoa in, lãnh đạo Khoa ký

-   Thư ký khoa đóng dấu tại văn thư Trường

-   Trả giấy xác nhận cho ban cán sự lớp

Từ ngày 01/9 đến 15/9 hàng năm

2

Đầu kỳ

Xác nhận sổ quản lý sinh viên

-   Lớp trưởng tập hợp sổ QLSV

-   Gửi về VPK, thư ký khoa kiểm tra và xác nhận

-   Trả sổ QLSV cho ban cán sự lớp

Học kỳ I (từ 01/9 đến 30/9), học kỳ II (từ 01/3 đến 31/3) hàng năm

3

Đánh giá điểm rèn luyện

-   Ban cán sự lớp,nhận phiếu đánh giá điểm rèn luyện tại VPK

-   Cá nhân tự đánh giá

-   Ban cán sự lớp và GVCV đánh giá lại vào điểm đã đánh giá

-   Nộp lại VPK

-   Thư ký nhập điểm rèn luyện vào phần mềm đào tạo

Học kỳ I (từ 01/9 đến 15/9), học kỳ II (từ 01/3 đến 15/3) hàng năm

4

Đánh giá BCS lớp

-   Giáo viên chủ nhiệm đánh giá

-   Gửi VPK thư ký khoa căn cứ và tính phụ cấp cho BCS lớp

Học kỳ I (từ 01/9 đến 15/9), học kỳ II (từ 01/3 đến 15/3) hàng năm

5

Xét học bổng

-   Căn cứ chỉ tiêu phân bổ học bổng, căn cứ điều kiện xét học bổng để xét đề nghị cấp học bổng cho sinh

-   Gửi cho sinh viên biết

-   Lập danh sách gửi cho phòng CTSV

Học kỳ I (từ 01/9 đến 15/9), học kỳ II (từ 01/3 đến 15/3) hàng năm

6

Thư thông báo về gia đình sinh viên

-   In thư thông báo đối với sinh viên có học lực yếu kém

-   CVHT nhận xét, lãnh đạo khoa ký xác nhận, thư ký khoa đóng dấu và gửi đi

Học kỳ I (từ 01/9 đến 15/9), học kỳ II (từ 01/3 đến 15/3) hàng năm

7

Đánh giá BCS lớp

-   Phối hợp với GVCN đánh giá BCS lớp

-   Tổng hợp gửi lên trường

Học kỳ I (từ 01/9 đến 15/9), học kỳ II (từ 01/3 đến 15/3) hàng năm

Ghi chú:

-          Hàng  ngày gặp gỡ giải đáp những thắc mắc của sinh viên

-          Ngoài thời gian trên sinh viên cần Khoa xác nhận giấy tờ thẩm quyền của Khoa, Thư ký khoa sẽ trả sau một ngày

Phó Trưởng khoa Điện – Điện tử