I. Chức năng

          Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức bộ máy; quản lý, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ viên chức và người lao động; công tác hành chính, văn phòng, văn thư; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bảo vệ chính trị nội bộ nhà trường.          

II. Nhiệm vụ

    1. Công tác Tổ chức - Cán bộ và Chế độ

      - Giúp Hiệu trưởng xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của nhà trường theo Đề án quy hoạch và phát triển tổng thể đã được phê duyệt.

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, giảng viên, viên chức hành chính, phục vụ theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Nhà trường.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, quy hoạch và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với CBVC.

- Xây dựng, hướng dẫn thực hiện các nội dung về tổ chức tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, thăng hạng, xét chuyển chức danh nghề nghiệp, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng và kỷ luật đối với đội ngũ công chức, viên chức trong Trường.

- Đề xuất thành lập Hội đồng khoa học đào tạo, các hội đồng tư vấn của nhà trường.

- Tham mưu xây dựng và triển khai Đề án vị trí việc làm trong toàn Trường.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ, lý lịch của công chức, viên chức, người lao động trong Trường.

- Hỗ trợ Đảng ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong Trường.

- Thống kê, báo cáo đột xuất hoặc định kỳ theo quy định về số lượng và chất lượng công chức, viên chức, người lao động.

- Thường trực hội đồng thi tuyển, thăng hạng, xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức.

 2. Công tác chế độ chính sách

- Quản lý, hướng dẫn, giải đáp và thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp theo lương (phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, phụ cấp chức vụ…); về bảo hiểm xã hội (hưu trí, ốm đau, thai sản, tử tuất, tai nạn lao động...); bảo hộ lao động; độc hại; nghỉ việc, thôi việc, đền bù chi phí đào tạo;… theo quy định của Nhà nước.

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC và người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

- Tổ chức thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC và người lao động.

- Theo dõi và giải quyết chế độ nghỉ phép cho CBVC.

- Xây dựng quy định về kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên có trình độ cao theo quy định của Nhà nước.

- Thường trực Ban chế độ, hội đồng nâng lương của nhà trường, các hội đồng đền bù chi phí đào tạo đối với CBVC và người lao động

3. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

 - Quản lý và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong trường theo quy định hiện hành.

- Tham mưu xây dựng các quy định về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục…

- Theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra trong Trường.

- Thường trực các hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của nhà trường.

- Theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch công tác của trường và của các đơn vị.

- Lập lịch công tác công tác hàng tháng, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường.

- Đón tiếp khách và thường trực, xử lý sự vụ tại các văn phòng: VP Giám hiệu, VP Đảng ủy, VP Công đoàn, VP Đoàn-Hội.

- Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, điều phối phòng họp; tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của lãnh đạo Trường.

- Quản lý và điều hành xe ô tô công vụ phục vụ các hoạt động của nhà trường.

- Quản lý an toàn và sử dụng con dấu đúng quy định, quản lý tốt máy móc tài sản thiết bị được giao.

- Tiếp nhận, trình các cấp có thẩm quyền xử lý đi và đến văn bản nhanh chóng, kịp thời. 

- Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ hành chính, văn thư - lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc Trường.

- Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình Ban Giám hiệu ký ban hành.

 - Xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý (giấy xác nhận công chức, viên chức, người lao động, xác nhận quá trình công tác, xác nhận lý lịch, giấy nghỉ phép,...).

- Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật bổ sung và hoàn thiện các văn bản quản lý thuộc các lĩnh vực tổ chức nhân sự, hành chính pháp chế.

- Tham mưu cải cách hành chính, công tác đổi mới quản lý quản trị đơn vị.

-  Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Trường, phục vụ công tác của Ban giám hiệu và các hoạt động chung của nhà trường.

- Mua sắm văn phòng phẩm cho lãnh đạo nhà trường.

         4. Công tác hành chính, pháp chế, văn phòng

       - Theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch công tác của trường và của các đơn vị.

 - Lập lịch công tác công tác hàng tháng, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường.

   - Đón tiếp khách và thường trực, xử lý sự vụ tại các văn phòng: VP Giám hiệu, VP Đảng ủy, VP Công đoàn, VP Đoàn-Hội.

   - Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, điều phối phòng họp; tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của lãnh đạo Trường.

   - Quản lý và điều hành xe ô tô công vụ phục vụ các hoạt động của nhà trường.

   - Quản lý an toàn và sử dụng con dấu đúng quy định, quản lý tốt máy móc tài sản thiết bị được giao.

   - Tiếp nhận, trình các cấp có thẩm quyền xử lý đi và đến văn bản nhanh chóng, kịp thời. 

   - Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ hành chính, văn thư - lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc Trường.

   - Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình Ban Giám hiệu ký ban hành.

   - Xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý (giấy xác nhận công chức, viên chức, người lao động, xác nhận quá trình công tác, xác nhận lý lịch, giấy nghỉ phép,...).

   - Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật bổ sung và hoàn thiện các văn bản quản lý thuộc các lĩnh vực tổ chức nhân sự, hành chính pháp chế.

   - Tham mưu cải cách hành chính, công tác đổi mới quản lý quản trị đơn vị.

   - Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Trường, phục vụ công tác của Ban giám hiệu và các hoạt động chung của nhà trường.

   - Mua sắm văn phòng phẩm cho lãnh đạo Nhà trường.