Enter Title
Minimize


TÓM TẮT QUY CHẾ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Các nội dung dưới đây đã phổ biến đến toàn bộ thí sinh

tại buổi phổ biến Kế hoạch và Quy chế thi, lúc 17g15 ngày 14/8/2019

Kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi, thời gian thi 60 phút.

Nội dung: pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Tài liệu ôn thi xem tại: http://ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/vi-n/tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng/tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ngvi%C3%AAnch%E1%BB%A9c/danhm%E1%BB%A5c
t%C3%A0ili%E1%BB%87u%C3%B4nthiv%C3%B2ng1ki%E1%BA%BFnth%E1%BB%A9cchung.aspx

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc do thí sinh đăng ký. Thời gian thi 30 phút. Đề thi tương đương bậc 3 (B1)đối với thí sinh thi làm viên chức giảng dạy, tương đương bậc 2 (A2) thí sinh thi làm viên chức hành chính, trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, xem tại link này:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-01-2014-TT-BGDDT-Khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-Viet-Nam-220349.aspx

Phần III: Tin học 30 câu hỏi,  thời gian thi 30 phút. Đề thi theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, xem tại link này:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2014-TT-BTTTT-Chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx

Mỗi phần thi có Phiếu trả lời trắc nghiệm riêng. Sau khi nộp bài thi phần Kiến thức chung, những thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ sẽ được ra ngoài phòng thi chờ đến phần thi Tin học. Sau khi nộp bài thi Ngoại ngữ, những thí sinh được miễn thi Tin học được ra về.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì thí sinh được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: thuyết trình và vấn đáp

c) Thang điểm: 100 điểm.  Không có phúc khảo.

d) Thời gian thi: mỗi thí sinh 30 phút

3. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Các nội dung nói trên trích từ Quy chế tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức, hợp nhất từ 2 văn bản: Nghị định 29/2012/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Xem toàn văn bản hợp nhất 2 nghị định nói trên tại link này: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-03-NDHN-BNV-2019-Nghi-dinh-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-415773.aspx