Văn bản nhà nước
Minimize
 I. LUẬT, ĐIỀU LỆ

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GDĐH. Luật giáo dục sửa đổi năm 2018.

* Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2012.

* Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Luật tố cáo số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012
 
Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

* Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

 
II. NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH 


1. Công tác cán bộ, tuyển dụng viên chức, chế độ làm việc của GV

* Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 288/2016/BTC-TT ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển việ chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV Hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 Quy định về chức danh  nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

2. Chế độ chính sách

Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáoThông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTTBXH ngày 30/12/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

3. Đào tạo bồi dưỡng

* Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/5/2016: Giảng viên cao cấp hạng (hạng I); Giảng viên chính (hạng II); Giảng viên (hạng III).

Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạoThông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

4. Thi đua khen thưởng, kỷ luật


* Công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua "đổi mới sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020.

* Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 3012/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.

* Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởngThông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

* Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT ngày 29/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020.

* Nghị định 27/2015/NĐ-CP27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú".

* Thông tư 07/2012/TT-BGDDT ngày 17/02/2012 Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng Nhà giáo Nhân dân, nhà giáo Uu tú.
 
* Nghị định số 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

5. Văn thư, lưu trữ

* Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời gian bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành giáo dục.

6. Xét chức danh GS/PGS

*
 

Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.*
Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.