Enter Title
Minimize
         

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

A. Cơ cấu tổ chức: Phòng Tổ chức - Hành chính là một tập thể thống nhất (không hình thành các tổ trực thuộc)

B. Nhân sự

1. Lãnh đạo Phòng:

- Trưởng phòng phụ trách chung

- Phó trưởng phòng: chịu trách nhiệm chủ trì, theo dõi, chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng phân công.

2. Viên chức, nhân viên: Viên chức, nhân viên được Lãnh đạo phòng phân công chuyên trách thực hiện một số đầu công việc căn cứ vào chức danh nghề nghiệp, năng lực của từng người, đảm bảo hợp lý, công bằng và đủ khối lượng công việc.

3   3. Nguyên tắc làm việc

- Lãnh đạo theo chế độ thủ trưởng và quản lý điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Xử lý và giải quyết công việc kịp thời hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của Nhà trường.

- Hàng quý, chi ủy, lãnh đạo phòng họp liên tịch đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, rút kinh nghiệm và phân công công việc kịp thời cho CBVC thực hiện.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng, các Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, viên chức và nhân viên chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.    

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

A. Đối với lãnh đạo Phòng

1. Đ/c Trần Đức Lượng, Trưởng phòng, phụ trách chung tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Giám hiệu và trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức bộ máy, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp;

- Công tác đào tạo bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và đánh giá CBVC và NLĐ trong trường;

- Công tác chức danh nghề nghiệp; học vị, học hàm;

- Kéo dài thời gian làm việc cho GV có trình độ cao;

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Ký tắt các văn bản, giấy tờ… thuộc phạm vi chủ trì phụ trách do Phòng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký xác nhận các văn bản: sơ yếu lý lịch, xác nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng, các văn bản liên quan đến BHXH của CBVC và NLĐ,…

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản về nghiệp vụ tổ chức hành chính hoặc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong nội bộ nhà trường sau khi được Hiệu trưởng phân công.

- Chỉ đạo biên soạn các văn bản về cơ chế hoạt động của các đơn vị trong trường.

- Theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBVC, của đơn vị;

2. Đ/c Trương Thị Mai Hương: Phó trưởng phòng chủ trì thực hiện và giúp Trưởng phòng một số nhiệm vụ sau:

a. Chủ trì phụ trách các nhiệm vụ:

- Công tác tuyển dụng, tập sự, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động;

- Công tác chế độ, chính sách, tiền lương, ốm đau, thai sản, độc hại, nghỉ làm việc không hưởng lương, thăm hỏi, hiếu hỉ,…;

- Định mức làm việc cho cho CBVC và NLĐ;

- Công tác tổ chức khám sức khỏe cho CBVC và NLĐ;

- Quản lý nâng cấp, cập nhật thông tin trên website của Phòng.

- Chỉ đạo biên soạn các văn bản về tuyển dụng, tập sự nghề nghiệp, chế độ chính sách,

- Ký tắt các văn bản, giấy tờ… thuộc phạm vi được phân công chủ trì phụ trách do Phòng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành (có báo cáo Trưởng phòng).

- Ký thay Trưởng phòng các văn bản được Hiệu trưởng ủy quyền liên quan đến chế độ, chính sách của CBVC và NLĐ: nghỉ phép; nghỉ do ốm đau; xác nhận thời gian công tác; xác nhận lương/thu nhập; thăm hỏi, hiếu hỉ; xác nhận công tác phí theo Giấy đi đường;…  

b. Giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ:

- Công tác chức danh nghề nghiệp, học vị học hàm;

- Kéo dài thời gian làm việc cho GV có trình độ cao;

- Quản lý CBVC và NLĐ trong trường;

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các nhiệm vụ của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt hay ủy quyền.

3. Đ/c Lê Việt Phương: Phó trưởng phòng chủ trì thực hiện và giúp Trưởng phòng một số nhiệm vụ sau:

a. Chủ trì phụ trách các nhiệm vụ:

- Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức của Phòng;

- Công tác thanh tra, pháp chế;

- Công tác hành chính, văn thư, lễ tân;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;

- Công tác kê khai tài sản thu nhập cá nhân; 

- Chỉ đạo biên soạn các văn bản về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; đào tạo bồi dưỡng; thanh tra, pháp chế; thi đua, khen thưởng, kỷ luật CBVC và NLĐ, bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ, kê khai tài sản thu nhập cá nhân;

- Ký tắt các văn bản, giấy tờ… thuộc phạm vi được phân công chủ trì phụ trách do Phòng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành (có báo cáo Trưởng phòng).

- Ký thay Trưởng phòng các văn bản được Hiệu trưởng ủy quyền: giấy chứng nhận là CBVC và NLĐ của Trường; giấy mời họp; lệnh điều xe, giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CBVC và NLĐ của Phòng; xác nhận, chứng thực các văn bản, giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ,…của CBVC và NLĐ khi có nhu cầu.

b. Giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ:

- Tổ chức bộ máy, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp;

- Công tác đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và quản lý CBVC và NLĐ trong trường;

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các nhiệm vụ của Phòng khi Trưởng phòng ủy quyền.

B. Đối với viên chức, nhân viên

1. Chuyên viên Ngô Thị Quỳnh Châu, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

     - Chuyên trách:

+ Công tác thanh tra;

+ Công tác pháp chế;

- Tham gia hỗ trợ: công tác văn thư 

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

2. Chuyên viên Nguyễn Thái Thu Thủy, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Công tác đánh giá CBVC và NLĐ;

+ Công tác thi đua khen thưởng của Trường;

+ Công tác đào tạo bồi dưỡng CBVC và NLĐ;

+ Giải quyết thủ tục cử CBVC và NLĐ đi công tác nước ngoài (đoàn ra); 

+ Theo dõi, thống kê cập nhật bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của CBVC và NLĐ;

+ Công tác chức danh nghề nghiệp, học vị học hàm;

+ Cập nhật phần mềm quản lý cán bộ: các nội dung thuộc nhiệm vụ chuyên trách được giao;

+ Soạn thảo các văn bản quản lý, báo cáo số liệu, báo cáo tổng hợp về các mảng công việc được giao chuyên trách; 

- Tham gia hỗ trợ: Tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm, điều động CBVC và NLĐ trong trường;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công;

3. Chuyên viên Trịnh Ngọc Hà, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Thực hiện nghiệp vụ về công tác bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTM của CBVC và NLĐ;

+ Theo dõi và thực hiện các công việc thuộc về chế độ: phụ cấp, trợ cấp, thăm hỏi, hiếu hỉ, bảo hộ lao động, chế độ độc hại và nghỉ hưu cho CBVC và NLĐ trong Trường;

+ Thực hiện các thủ tục nghỉ việc không hưởng lương, thôi việc, chuyển công tác, trở lại làm việc sau khi nghỉ không lương;

+ Công tác nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung;

+  Quản lý hồ sơ giấy của CBVC và NLĐ;

+ Cập nhật phần mềm quản lý cán bộ: các nội dung thuộc nhiệm vụ chuyên trách được giao;

+  Soạn thảo các văn bản quản lý, báo cáo số liệu, báo cáo tổng hợp về các mảng công việc được giao chuyên trách; 

- Tham gia hỗ trợ: Công tác thanh tra, pháp chế; Công tác kéo dài thời gian làm việc cho GV có trình độ cao;

            - Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

4. Chuyên viên Phạm Thị Thu, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Công tác thanh tra, pháp chế;

+ Công giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật;

+ Công tác kê khai TSTNCN, phòng chống tham nhũng;

+ Công tác kiểm tra kỷ luật lao động;

+ Quản lý điều hành đội xe công vụ;

+ Cập nhật thông tin trên webite của Phòng;

+ Công tác văn thư của Phòng;

+ Cập nhật phần mềm quản lý cán bộ: các nội dung thuộc nhiệm vụ chuyên trách được giao;

+ Soạn thảo các văn bản quản lý, báo cáo số liệu, báo cáo tổng hợp về các mảng công việc được giao chuyên trách;

- Tham gia hỗ trợ: công tác chế độ; công tác bảo hiểm; công tác học hàm

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

5. Chuyên viên Phạm Thanh Bình, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Thư ký Văn phòng Đảng ủy;

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật lao động;

+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở;

+ Theo dõi, quản lý tài sản, phụ trách văn phòng phẩm của Phòng;

+ Cập nhật phần mềm quản lý cán bộ: các thông tin về Đảng (ngày vào đảng, chức vụ trong đảng,…);

- Tham gia hỗ trợ:

+ Công tác chính trị tư tưởng;

+ Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

6. Chuyên viên Phạm Ngọc Bích, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Thư ký văn phòng Giám hiệu;

+ Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Nhà trường;

+ Kiểm tra giám sát thực hiện các quy định của Trường, chế độ chính sách của Nhà nước;

+ Tiếp nhận, kiểm tra thể thức văn bản, trình Giám hiệu ký ban hành;

+ Quản trị hệ thống hộp thư điện tử của Trường;

+ Hỗ trợ dịch thuật và soạn thảo các văn bản bằng tiếng Anh;

- Tham gia hỗ trợ: Công tác thanh tra, pháp chế;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

7. Chuyên viên Trần Thị Long, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Thư ký Văn phòng Công đoàn;

+ Công tác Thi đua khen thưởng khối các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh KH; Cụm thi đua các trường đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT;

+ Công tác thanh tra, kiểm tra kỷ luật lao động;

+ Theo dõi chế độ tham quan du lịch, nghỉ dưỡng của CBVC và NLĐ trong trường;

- Tham gia hỗ trợ: công tác đánh giá CBVC và NLĐ, thi đua khen thưởng của Trường; Công tác chế độ, chính sách, tiền lương;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công;

8. Nhân viên Lê Hồng Phong, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Văn thư Trường, quản lý và sử dụng con dấu;

+ Trực điện thoại tổng đài;

+ Quản lý thiết bị văn phòng phục vụ chung cho khu hành chính (máy photo);

+ Kiểm tra thể thức văn bản hành chính;

+ Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

9. Nhân viên Trần Thị Thanh Hà, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Quản lý, phục vụ các phòng làm việc của Giám hiệu;

+ Phục vụ lễ tân, quản lý và điều phối phòng họp phục vụ hội nghị, hội thảo, tiếp khách của Nhà trường;

- Tham gia hỗ trợ: Công tác văn thư của Trường

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

10. Nhân viên Lê Ngọc Luân, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Quản lý vận hành xe công vụ 79A-00831 (xe 47 chỗ);

- Bảo dưỡng, bảo hiểm xe định kỳ;

     - Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

11. Nhân viên Nguyễn Xuân Trường (NV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Quản lý vận hành xe công vụ 79C-0773;

- Bảo dưỡng, bảo hiểm xe định kỳ;

     - Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

12. Nhân viên Vũ Văn Duy (NV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Quản lý vận hành xe công vụ 79C-0598;

- Bảo dưỡng, bảo hiểm xe định kỳ;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công;

13. Nhân viên Phan Văn Dũng (NV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Quản lý vận hành xe công vụ 79C-0810;

- Bảo dưỡng, bảo hiểm xe định kỳ;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công;

            Quy định này bắt đầu áp dụng từ 01/05/2019, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh sẽ xem xét để điều chỉnh.