Danh sách thí sinh dự thi
Minimize

TT

Số BD

Họ và tên

Ngày sinh

Ghi chú

KHỐI GIẢNG DẠY 

 

 

01

G01

Bùi Vân

Anh

16/6/1991

 

02

G02

Nguyễn Huyền Cát

Anh

21/5/1993

 

03

G03

Nguyễn Hữu

Diệu

5/7/1992

 

04

G04

Cao Mạnh

Đức

20/2/1996

 

05

G05

Phan Nguyễn Đức

Dược

17/8/1990

 

06

G06

Đỗ Thị Thanh

6/11/1994

 

07

G07

Nguyễn Thị

Hạnh

12/2/1996

 

08

G08

Trần Thị

Hoa

20/2/1989

 

09

G09

Nguyễn Huỳnh

Huy

07/1/1996

 

10

G10

Nguyễn Thị Hương

27/11/1984

 

11

G11

Lý Thị Sa

My

05/6/1992

 

12

G12

Nguyễn Thị Thanh

Nga

10/7/1989

 

13

G13

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

7/2/1994

 

14

G14

Hỗ Thanh

Nhã

28/11/1994

 

15

G15

Võ Hoàng Như

Nhu

06/3/1995

 

16

G16

Đoàn Tôn Bảo

Phúc

22/7/1992

 

17

G17

Mai Thị

Phương

07/5/1990

 

18

G18

Cấn Thị

Phượng

12/6/1986

 

19

G19

Nguyễn Văn

Quyết

13/4/1987

 

20

G20

Lê Đức

Tài

09/8/1996

 

21

G21

Đỗ Vũ Hoàng

Tâm

05/8/1996

 

22

G22

Lê Quốc

Thái

25/1/1981

 

23

G23

Đổng Duy

Thành

17/8/1988

 

24

G24

Huỳnh Văn

Thạo

25/3/1995

 

25

G25

Đặng Hoàng

Thi

30/3/1995

 

26

G26

Phạm Thị

Thiện

18/12/1995

 

27

G27

Bùi Thu

Thủy

13/9/1991

 

28

G28

Lê Minh

Tôn

14/4/1991

 

29

G29

Nguyễn Kỳ Nguyên

Trãi

27/9/1992

 

30

G30

Nguyễn Ngọc Minh

Trâm

28/07/1993

 

31

G31

Nguyễn Thị Quỳnh

Trang

27/3/1991

 

32

G32

Nguyễn Hải

Triều

03/8/1993

 

33

G33

Nguyễn Quốc

Tuấn

3/11/1992

 

34

G34

Nguyễn Thành

Vinh

01/9/1989

 

35

G35

Nguyễn Thị Ý

Vy

18/10/1995

 

36

G36

Phạm Thị Như

Ý

23/9/1982

 

KHỐI HÀNH CHÍNH 

 

 

01

H37

Bùi Thị Thanh

An

17/7/1990

 

02

H38

Đặng Thị Hồng

Ánh

01/8/1987

 

03

H39

Ngô Ngọc

Bích

23/10/1991

 

04

H40

Ngô Thị Quỳnh

Châu

20/10/1990

 

05

H41

Trần Thị Trúc

27/7/1997

 

06

H42

Lê Thị Ngân

04/11/1992

 

07

H43

Trần Thị Phương

Hạnh

20/6/1989

 

08

H44

Huỳnh Phú

Hiền

11/11/1993

 

09

H45

Nguyễn Ngọc Thanh

Hiền

30/9/1993

 

10

H46

Nguyễn Viết

Hùng

05/3/1989

 

11

H47

Nguyễn Thị Hoa

Hường

29/10/1987

 

12

H48

Phan Thị Thanh

Huyền

2/2/1995

 

13

H49

Cù Thị

Minh

12/5/1989

 

14

H50

Trịnh Thị Trúc

My

12/7/1994

 

15

H51

Võ Đặng Thanh

My

29/8/1995

 

16

H52

Trần Thị Ni

Na

15/02/1990

 

17

H53

Trần Thị Bích

Thảo

29/4/1992

 

18

H54

Đinh Thị Huyền

Trang

04/3/1994

 

19

H55

Lê Thị Ánh

Tuyết

16/9/1987

 

20

H56

Ngô Trung

13/7/1984