Kế hoạch thi
Minimize

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 

                                      

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

1

Nhận hồ sơ đăng ký dự thi (theo Thông báo số 464/TB-ĐHNT ngày 08/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

Từ ngày 08/7 đến 09/8

Phòng TC-HC

2

Xét duyệt hồ sơ dự thi

Ngày 12/8

Hội đồng thi

3

Phỏng vấn sơ duyệt thí sinh

Ngày 14/8

Hội đồng thi

4

Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

Phổ biến Lịch thi và Quy chế thi

17g15

ngày 14/8

Phòng họp số 4

5

Khai mạc thi, phổ biến nội quy thi

13g30

ngày  29/8

Phòng họp số 4

6

Thi vòng 1 (Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học)

14g00

ngày 29/8

Phòng họp số 4

7

Công bố kết quả thi vòng 1

9g00

ngày 03/9

Niêm yết trên website Phòng TC-HC

8

Nhận đơn phúc khảo vòng 1

Từ ngày 03/9 đến 17/9

Phòng TC-HC

9

Thông báo kết quả chấm phúc khảo

Thông báo danh sách thí sinh thi vòng 2

15g00

ngày 18/9

Niêm yết trên website Phòng TC-HC

10

Thi vòng 2 (phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ theo từng tiểu ban chuyên môn)

Từ ngày 10 đến 12/10

11 

Công bố kết quả thi vòng 2, danh sách dự kiến trúng tuyển

9g00

ngày 15/10

Niêm yết trên website Phòng TC-HC

12

Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

9g00

ngày 21/10

13

Thủ tục tiếp nhận người trúng tuyển

(Người trúng tuyển bắt đầu làm việc từ 01/11)

Từ ngày 28 đến 31/10

Phòng TC-HC

                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
                                     
                                                                                                                                         (Đã ký)
 
                                                                                                                                Trần Doãn Hùng