Lịch công tác tháng
Minimize
Năm 2020

Lịch họp tháng 12/2020

Lịch họp tháng 8/2020

Lịch họp tháng 6/2020

Lịch họp tháng 3/2020

Lịch họp tháng 01&02/2020


Năm 2019

Lịch họp tháng 10/2019 Lịch họp tháng 12/2019

Lịch họp tháng 9/2019 Lịch họp tháng 11/2019

Lịch họp tháng 7&8/2019 Lịch họp tháng 6/2019

Lịch họp tháng 5/2019 Lịch họp tháng 4/2019

Lịch họp tháng 3/2019 Lịch họp tháng 01&2/2019


Năm 2018

Lịch công tác tháng 12/2018

Lịch công tác tháng 10/2018 Lịch công tác tháng 11/2018
Lịch công tác tháng 7&8/2018 Lịch công tác tháng 9/2018

Lịch công tác tháng 5/2018 Lịch công tác tháng 6/2018
Lịch Công tác tháng 1/2018 Lịch công tác tháng 4/2018
               

Năm 2017

Lịch Công tác tháng 12/2017


Lịch Công tác tháng 11/2017                      Lịch công tác tháng 10/2017

Lịch công tác tháng 9/2017                         Lịch công tác tháng 7&8/2017

Lịch công tác tháng 5/2017                         Lịch công tác tháng 6/2017

Lịch công tác tháng 4/2017                         Lịch công tác tháng 3/2017

Lịch công tác tháng 01&2/2017                  

Năm 2016

Lịch công tác tháng 12/2016

Lịch công tác tháng 10/2016                       Lịch công tác tháng 11/2016

Lịch công tác tháng 9/2016                         Lịch công tác tháng 6/2016

Lịch công tác tháng 5/2016                         Lịch công tác tháng 1&2/2016

Lịch công tác tháng 4/2016                         

Năm 2015

Lịch công tác tháng 12/2015

Lịch công tác tháng 3/2016                         Lịch công tác tháng 11/2015