Nghiên cứu khoa học
Minimize
  
Định hướng NCKH
Minimize

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

1.1. Quản lý Thuế và Ngân sách nhà nước

+ Quản lý thuế;

+ Chính sách thâm hụt ngân sách;

+ Xây dựng giải pháp chống thất thu thuế;

+ Quản lý thu chi ngân sách nhà nước.

1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp và tài chính quốc tế

+ Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp;

+ Xây dựng chính sách cổ tức;

+ Ứng dụng đòn bẩy kinh doanh trong doanh nghiệp;

+ Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp;

+ Hợp nhất và mua bán doanh nghiệp.

1.3. Báo cáo tài chính

+ Tìm hiểu mức độ thao túng báo cáo tài chính và gian lận báo cáo tài chính;

+ Đánh giá mức độ điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết;

+ Phân tích báo cáo tài chính.

1.4. Tài chính hành vi và Tài chính vi mô

+ Nhận định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

+ Xây dựng cách thức hiệu quả để cung cấp ngày càng nhiều hơn các sản phẩm tài chính vi mô cho nhóm khách hàng có thu nhập thấp.

1.5. Quản trị ngân hàng thương mại

+ Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại;

+ Phát triển tín dụng ngân hàng.

2. LĨNH VỰC KẾ TOÁN

2.1. Chính sách kế toán

+ Xem xét vận dụng chính sách kế toán trong việc điều chỉnh lợi nhuận doanh nghiệp.

+ Làm rõ mức độ và các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin của các công ty niêm yết trong ngành thủy sản Việt Nam.

2.2. Tổ chức kế toán tài chính, quản trị và chi phí

+ Xây dựng các mô hình kế toán chi phí;

+ Ứng dụng kế toán quản trị cho các đơn vị sự nghiệp có thu;

+ Tổ chức kế toán quản trị cho doanh nghiệp;

+ Vận dụng mô hình ABC cho doanh nghiệp;

+ Tổ chức hệ thống kế toán cho doanh nghiệp;

3. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống thông tin kế toán.

+ Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp;

+ Thiết lập hệ thống thông tin kế toán cho nhà quản trị.
  
Danh mục bài báo
Minimize