CHI BỘ TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

 

Hiện nay, Chi bộ Trung tâm  có 11 đồng chí đảng viên:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Ngày vào Đảng

Chức vụ

1

Nguyễn Văn

Hòa

08/09/1979

 

Bí thư

2

Đỗ Thị Ánh

Hòa

10/12/1984

 

Phó Bí thư

3

Nguyễn Thị Hà

Trang

14/08/1983

 

Ủy viên

4

Vũ Văn

Duẩn

05/08/1986

 

Đảng viên

5

Trần Ngọc

Lệ

26/06/1979

 

Đảng viên

6

Đỗ Xuân

Lộc

01/08/1987

05/6/2017

Đảng viên

7

Nguyễn Thị Thu 

Nga

12/10/1974

 

Đảng viên

8

Phan Văn 

Nhữ

09/09/1967

 

Đảng viên

9

Lê Thiên

Sa

06/05/1980

 

Đảng viên

10

Phí Công

Thuyên

18/10/1981

 

Đảng viên

11

Phạm Quang

Tĩnh

29/10/1964

 

Đảng viên