Thống kế truy cập
Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 3
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 3

  
Chức năng nhiệm vụ
Đóng

Trung tâm Thí nghiệm thực hành có chức năng quản lý cơ sở vật chất phục vụ thí nghiệm, thực hành và phối hợp với các Khoa/Bộ môn tổ chức triển khai cho CBVC, học viên, sinh viên thực hiện các bài thí nghiệm, thực hành trong chương trình đào tạo và NCKH của Nhà trường.

Trung tâm TNTH có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1.  Quản lý toàn diện về cơ sở vật chất, nhân lực của Trung tâm được Nhà trường giao. Quy hoạch xây dựng các phòng thí nghiệm; xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ Trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2.   Tổ chức bảo dưỡng bảo trì và hiệu chỉnh trang thiết bị thí nghiệm thực hành và khai thác sử dụng hiệu quả thiết bị.

3.  Mua các mẫu vật phục vụ hoạt động thí nghiệm, thực hành theo kế hoạch đào tạo.

4.  Tạo điều kiện để cán bộ khoa học trong và ngoài trường đến làm việc, nghiên cứu và triển khai ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ.

5.  Tổ chức các hoạt động dịch vụ KHCN và đào tạo trong một số lĩnh vực chuyên môn có điều kiện và khả năng thực hiện.

6.  Xây dựng kế hoạch phát triển và hợp tác trong các lĩnh vực thuộc chức năng chuyên môn của Trung tâm.

7.   Quản lý CBVC của đơn vị và tài sản thiết bị được giao.