Thống kế truy cập
Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 3
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 3

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL

CỦA CBVC TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

STT

HỌ VÀ TÊN CBVC

SĐT DI ĐỘNG

ĐỊA CHỈ EMAIL

1         

Vũ Văn

Duẩn

0984 406 345

duanvv@ntu.edu.vn

2         

Trần Tiến

Dũng

0904 666 645

dungtt@ntu.edu.vn

3         

Trần Tuấn

Hải

0353 609 269

haitt@ntu.edu.vn

4         

Lương Thị

Hậu

0978 468 379

hault@ntu.edu.vn

5         

Nguyễn Văn

Hòa

0966 337972

hoanv@ntu.edu.vn

6         

Đỗ Thị Ánh

Hòa

0983 171 412

anhhoadt@ntu.edu.vn

7         

Phan Thị Thanh

Huyền

0336 235 192

huyenptt@ntu.edu.vn

8         

Tạ Lê Đăng

Khôi

0905 291 988

khoitld@ntu.edu.vn

9         

Trần Ngọc

Lệ

0962 837 975

letn@ntu.edu.vn

10    

Đỗ Xuân

Lộc

0978 595 711

locdx@ntu.edu.vn

11    

Trần Đắc

Mạnh

0981 076 679

manhtd@ntu.edu.vn

12    

Nguyễn Thị Thu

Nga

0905 184 832

nganguyen@ntu.edu.vn

13    

Đào Thị

Ngà

0905 369 279

ngadt@ntu.edu.vn

14    

Nguyễn Minh

Nhật

0989 031 525

nhatnm@ntu.edu.vn

15    

Phan Quang

Nhữ

0967 879 299

nhupv@ntu.edu.vn

16    

Phan Thị

Phượng

0913 023 198

phuongpt@ntu.edu.vn

17    

Lê Thiên

Sa

0983 006 580

salt@ntu.edu.vn

18    

Trương Thị Thu

Thủy

0935 632 161

thuyttt@ntu.edu.vn

19    

Phí Công

Thuyên

0968 502 345

thuyenpc@ntu.edu.vn

20    

Phạm Quang

Tĩnh

0984 241 617

tinhpq@ntu.edu.vn

21    

Nguyễn Thị Hà

Trang

0905 140 883

hatrangnguyen@ntu.edu.vn

22    

Nguyễn Thị Đoan

Trang 0972 101 030                          doantrang@ntu.edu.vn

23    

Lương Đức


0935 887 938

vuld@ntu.edu.vn