CÁC MẪU VĂN BẢN
Đóng

1. SV-HV đăng ký sử dụng PTN

2. CB-GV đăng ký sử dụng PTN

3. Đơn xin làm ngoài giờ tại PTN:

             * Mẫu 1: Sử dụng 01 phòng thí nghiệm

             * Mẫu 2: Sử dụng nhiều phòng thí nghiệm

4. Bảng tên SV

5. Quy trình ứng kinh phí thực hành/thực tập 2018:
  
             * Mẫu 1: Danh sách tổng hợp các môn học

             * Mẫu 2: Bản dự trù kinh phí mua hóa chất, mẫu vật

6. Giấy mượn dụng cụ thí nghiệm:
                                                         
             * Mẫu 1: Sinh viên làm đề tài tốt nghiệp/NCKH

             * Mẫu 2: Học viên cao học, NCS, CB làm tốt nghiệp/NCKH

7. Hợp đồng thuê thiết bị thí nghiệm

8. Biên bản bàn giao thiết bị và thanh lý hợp đồng

9. Báo cáo công tác hàng tháng
(lưu hành nội bộ)

10. Sổ nhật ký thí nghiệm/thực hành

11. Sổ theo dõi Vật tư phục vụ thí nghiệm/thực hành

12. Sổ theo dõi Hóa chất phục vụ thí nghiệm/thực hành