THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ĐỖ THỊ ÁNH HÒA

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Chế biến thủy sản

Đơn vị công tác: Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

Nhiệm vụ: Quản lý PTN Hóa – Vi sinh & Phân tích kiểm nghiệm

Địa điểm: Tầng 4 khu nhà B3 - Trường Đại học Nha Trang

Điện thoại: 0983.171412

Email: anhhoadt@ntu.edu.vn
 
 
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Các chỉ tiêu phân tích có thể thực hiện được tại PTN Hóa – Vi sinh và PTKN:

I.         PTN Vi sinh

1.      Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật từ các mẫu đất, nước, thực phẩm,…

2.      Kiểm các chỉ tiêu vi sinh vật trong các mẫu thực phẩm, mẫu nước (TPC, Coliform, Staphylococcus, Salmonela, Vibrio, Listeria, E.coli)

3.      Xác định khả năng kháng khuẩn của các dịch chiết trong mẫu thực phẩm

II.      PTN Hóa sinh & Phân tích Kiểm nghiệm

1.      Xác định hàm lượng tro Hàm lượng tro theo phương pháp nung ở 600°C

2.      Xác định hàm lượng ẩm

3.      Hàm lượng nitơ tổng số theoTCVN 3705-90

4.      Hàm lượng NH3 theo TCVN 9215: 2012

5.      Hàm lượng nitơ axit amin theo phương pháp formol