Thông tin chế độ - chính sách - học bổng - học phí - văn bản
Minimize
Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Phạm Trọng Hợp 10/6/2016 10:53:52 AM
 Thông tư này Quy định chính sách về Giáo dục đối với người khuyết tật
Thông tư 35/2014TTLT-BGDĐT-BTC Phạm Trọng Hợp 10/6/2016 10:48:26 AM
 Thông tư này hướng dẫn thực hiện QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập
QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập Phạm Trọng Hợp 10/6/2016 10:40:52 AM
 Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Nhà nước
THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Phạm Trọng Hợp 10/5/2016 10:13:23 AM
 Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021