HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ SINH VIÊN 1146 10/19/2020 10:25:08 AM
Quy định 623/QĐ về đào tạo ĐH, CĐ chính quy 9/2017 990 10/23/2018 9:09:31 AM
Quy định Văn hóa học đường 990 4/12/2018 10:11:17 AM
 Quy định này được áp dụng bắt đầu từ học kỳ II năm học 2017-2018.
Quy chế đánh giá rèn luyện 990 3/16/2018 10:20:42 AM
 Quy chế này được áp dụng từ năm học 2015-2016
NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 990 10/6/2016 11:29:19 AM
 Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
QĐ số: 197/QĐ-ĐHNT, ngày 28/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về QĐ Đào tạo ĐH, CĐ 990 10/6/2016 11:16:46 AM
 Quy chế này Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ bao gồm: Tổ chức đào tạo, Kiểm tra và thi học phần, xét và công nhận tốt nghiệp
Thông tư 35/2014TTLT-BGDĐT-BTC 990 10/6/2016 11:09:03 AM
 Thông tư này hướng dẫn thực hiện QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập
Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 990 10/6/2016 11:06:52 AM
 Thông tư này Quy định chính sách về Giáo dục đối với người khuyết tật
QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập 990 10/6/2016 10:59:50 AM
 Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Nhà nước
Quy chế công tác sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành 990 10/5/2016 10:59:17 AM
 Quy chế này quy định về Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy bao gồm: nhiệm vụ và quyền của sinh viên, khen thưởng và kỷ luật sinh viên, nội dung công tác sinh viên, hệ thống tổ chức...
Trang:1 - 2 - 3« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 21 tin)