Trường Đại học Nha Trang coi Công tác sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Lãnh đạo Trường rất quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho  sinh viên học tập, NCKH, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, luyện tập TDTT, VH-VN và các hoạt động xã hội.

Từ năm học 2010 – 2011, Nhà trường triển khai việc đào tạo theo học chế Tín chỉ đối với hệ đại học chính quy. Nhà trường định kỳ khảo sát lấy ý kiến của sinh viên, cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp về các mặt hoạt động, qua đó giúp Nhà trường điều chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo.
Thông tin liên hệ
Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Nha Trang
Phone: 058.2221900  -  Email:ctsv@ntu.edu.vn
website: http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien