Tổ nữ công 89 5/29/2012 10:24:34 AM
 Tổ trưởng: Vũ Thị yến
TỔ CÔNG ĐOÀN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 89 5/29/2012 10:17:11 AM
 Tổ trưởng: Tổ trưởng Công đoàn: Nguyễn Thị Huệ
CHI BỘ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 89 5/29/2012 10:12:49 AM
 Bí thư Chi bộ: Đỗ Quốc Việt