SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH AN TOÀN GIAO THÔNG
VÀ THAM GIA CUỘC THI AN TOÀN GIAO THÔNG QUA GÓC NHÌN SINH VIÊN

Số: 19/KH-BGDĐT, ngày 15 tháng 01năm 2014 Le Hoai Nam 2/14/2014 4:39:02 PM
 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2014
Số: 52/2007/CT-BGDĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2007 Le Hoai Nam 11/27/2013 4:13:00 PM
 CHỈ THỊ Về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục
Số: 88/NQ-CP,ngày 24 tháng 08 năm 2011 Le Hoai Nam 11/27/2013 3:39:21 PM
 NGHỊ QUYẾT "VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG "
Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Le Hoai Nam 11/27/2013 2:32:57 PM
 "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông "