NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ  

Phạm Trọng Hợp 6/9/2016 9:39:44 AM
Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí,hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Các tin cùng thể loại
+ Phê duyệt " chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020"
+ QĐ Số: 157/2007/QĐ-TTg:
+ QĐ: 194/QĐ-TTG; QĐ:1121/1977/QĐ-TTG; QĐ:77/QĐ-TTG;QĐ:82/QĐ-TTG: về:CHÍNH SÁCH VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN
+ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ
+ Nghị định Số: 74/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 07 năm 2013