Quyết định số 829 QĐ/ĐHNT, ngày 10/7/2013 v/v Điều chỉnh mức học phí năm học 2013-2014 

Le Hoai Nam 9/5/2013 4:49:40 PM
Điều chỉnh mức thu học phí các loại hình đào tạo của trường Đại học Nha Trang áp dung từ học kỳ I năm học 2013-2014


Các tin cùng thể loại
+ VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG
+ quyết định: 734/QĐ-ĐHNT ban hành quy đinh quản lý sinh viên theo hệ thống tín chỉ
+ Quyết định: 631/QĐ-ĐHNT Cơ chế quản lý sinh viên theo hệ thống tín chi
+ Quy định Đào tạo ĐH,CĐ theo tin chỉ - QĐ SỐ: 162QĐ-ĐHNT, ngày 29/04/2009
+ Quyết định sữa đổi Quy định Đào tạo ĐH,CĐ theo tin chỉ - QĐ số:74QĐ/ĐHNT ngày 7/02/2012
+ Quy chế đào tạo theo hệ thông tín chỉ của trường Đại học Nha Trang
+ Quy định họp giao ban
+ Quyết định số: 669/QĐ-ĐHNT, ngày 5/6/2013 Ban hành quy định về Công tác Cố vấn học tập
+ Sổ tay sinh viên khóa 56