ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH HỌC 

Le Hoai Nam 8/14/2013 11:26:01 AM

Tải văn bản tại đây

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH HỌC

 

 Kính gửi:   Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

                     Trưởng khoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                     Trưởng khoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ngày sinh: . . . . . . ….. . . . . . . . . . ĐT: . . . . …………. . . . . . .

Mã sinh viên:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chi hội:  . . . . . . . . . . . . . . . . Khoa:  . …… …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điểm tuyển sinh: Môn 1: ……………..………, Môn 2: ………………………, Môn 3:……………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cấp cho phép tôi được chuyển:

Từ ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Khoa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . .

Sang ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         Khoa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . .

Lý do:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . .

                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . .

Nếu được chấp nhận tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các Quy định của
Nhà trường.

                                                                                  Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 20

Ý kiến của phụ huynh                                                                 Người viết  đơn

                                                                                                                   

 

 

 

 

Ý kiến CVHT                                                            Ý kiến của Khoa đang học                            

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của Khoa chuyển đến                                    Ý kiến của Phòng CTSV

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

Lưu ý: CVHT ghi rõ điểm chuẩn của ngành đang học và điểm chuẩn ngành xin chuyển đến.Các tin cùng thể loại
+ Nghỉ học tạm thời-nhu cầu cá nhân
+ Nghỉ học tạm thời - trị bệnh
+ ĐƠN XIN HỌC LẠI
+ Đơn xin bảo lưu điểm
+ Đơn xác nhận đang học
+ Đơn xin chuyển trường
+ Đơn xin hoãn thi
+ Đơn xin học 2 chương trình
+ Mẫu vay vốn
+ Mẫu: BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP THÁNG……..NĂM 2013