2. QUY TRÌNH KHEN THƯỞNG HSSV HỌC TẬP TỐT RÈN LUYỆN TỐT. 

Le Hoai Nam 4/26/2012 7:51:57 AM

QUY TRÌNH KHEN THƯỞNG HSSV HỌC TẬP TỐT RÈN LUYỆN TỐT.


a. Mục đích:  - Giúp cho các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch công tác
- Đảm bảo tính chính xác trong công tác khen thưởng, khen đúng đối tượng.
- Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

 

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Lập danh sách HSSV được khen thưởng:

- Lập danh sách dự kiến

 

- Kiểm tra danh sách

 

- Điều chỉnh danh sách

 

- Lập danh sách toàn trường

 

 

- Các khoa.

 

- Phòng CTSV.

 

- Các khoa, P. CTSV

 

- Phòng CTSV

 

 

01 tuần đầu của năm học mới.

Sau 01 tuần của năm học mới.

01 ngày

 20 ngày kể từ khi đưa thông báo danh sách dự kiến trên các bảng tin

 

Mẫu danh sách đề nghị khen thưởng (Mẫu 1)

 

 

 

 

Mẫu danh sách HSSV dự kiến được khen thưởng (2)

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy" ban hành kèm theo quyết định số: 42/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

2

Ra quyết định khen thưởng

Hiệu trưởng ký quyết định

02 ngày

Mẫu quyết định khen thưởng (3)

3

Thông báo quyết định

 Chuẩn bị giấy khen, quà, nhập thông tin vào mạng đào tạo.

Văn thư

 

Phòng CTSV

01 ngày

 

20 ngày

 Các tin cùng thể loại