QUY TRÌNH KỶ LUẬT HSSV VI PHẠM TRONG HỌC TẬP. 

Le Hoai Nam 4/26/2012 7:56:48 AM

2. QUY TRÌNH KỶ LUẬT HSSV VI PHẠM TRONG HỌC TẬP.

            a. Mục đích: Đảm bảo xử lý đúng đối tượng vi phạm, không để sai sót khi HSSV vi phạm các lần tiếp theo.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

- Tổng hợp danh sách HSSV vi phạm trong học tập.

 

- Kiểm tra đối chiếu trên mạng đào tạo để phân loại hình thức kỷ luật HSSV

- Phòng Đảm bảo chất lượng.

 

 

- Phòng CTSV.

01 tuần đầu sau mỗi đợt thi.

 

 

03 ngày sau khi có danh sách HSSV vi phạm.

Mẫu danh sách HSSV vi phạm quy chế thi (P.ĐBCL lập)

 

 

 

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định số: 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quy định số: 283 ngày 13/06/2001 của Hiệu trưởng Trường ĐHTS (V/v xét kỷ luật HS-SV);

 

2

Ra quyết định kỷ luật

Phòng CTSV ký QĐ từ hình thức cảnh cáo

Hiệu trưởng ký quyết định đình chỉ

01 ngày

Mẫu quyết định kỷ luật (4)

3

Thông báo quyết định

 

Nhập thông tin nhập thông tin kỷ luật HSSV vào mạng đào tạo.

Văn thư.

 

Phòng CTSV

01 ngày

 

01 ngày

 

 


 


Các tin cùng thể loại