4. QUY TRÌNH XÉT CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN TRƯỜNG, CHUYỂN BẬC ĐÀO TẠO, NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN VÀ THÔI HỌC  

Trần Thị Thùy Dương 6/25/2020 9:04:01 AM

QUY TRÌNH XÉT CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN TRƯỜNG, CHUYỂN BẬC ĐÀO TẠO, NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN VÀ THÔI HỌC

a. Mục đích:     - Giúp cho các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch công tác

- Nhằm đảm bảo tính khách quan trong công tác quản lý sinh viên.

- Đảm bảo tính chính xác trong công tác khen thưởng, khen đúng đối tượng.

- Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

 

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

Ghi chú

1

- Hoàn thiện đơn

 

- Ý kiến đề nghị

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra rà soát các điều kiện và ý kiến tham mưu cho Hiệu trưởng

- HSSV

 

- Các khoa

 

 

- Phòng CTCTSV

 

 

02 tuần đầu tiên của học kỳ.

 

05 ngày sau khi nhận đơn.

 

 Mẫu đơn tại trang web p.CTCTSV

 

 

 

 

 

Quy chế “Công tác Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ hệ chính quy” ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang; Quy định “Đào tạo trình độ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang” ban hành kèm theo quyết định số: 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

 

 

Ngoài thời gian theo quy định đối với các trường hợp nghỉ học và nghỉ học có thời hạn xét theo trường hợp cụ thể.

Trường hợp chuyển khoa phải có ý kiến của BCN khoa đang học và khoa xin chuyển đến.

Trường hợp chuyển Trường phải có ý kiến của hiệu trưởng trường đang học và trường chuyển đến.

2

Ra quyết định

Hiệu trưởng ký quyết định

01 ngày

Mẫu quyết định (9)

3

Thông báo quyết định

Nhập dữ liệu vào mạng quản lý đào tạo.

- Văn thư

 

- Phòng CTCTSV

01 ngày

 

01 ngày

 


Các tin cùng thể loại
+ 4. QUY TRÌNH XÉT CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN TRƯỜNG, CHUYỂN BẬC ĐÀO TẠO, NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN VÀ THÔI HỌC