6. QUY TRÌNH XÉT CHỌN HỌC BỔNG NGOÀI TRƯỜNG:. 

Le Hoai Nam 4/26/2012 8:14:37 AM

6. QUY TRÌNH XÉT CHỌN HỌC BỔNG NGOÀI TRƯỜNG:.
a. Mục đích: Đảm bảo được tính kịp thời.

Đảm bảo tính khách quan về chỉ tiêu xét học bổng giữa các khoa, lớp, HSSV.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếp nhận công văn và xử lý công văn.

 

Xét và phân cho đơn vị lớp chỉ tiêu học bổng

 

Bình chọn HSSV của lớp được đề nghị nhận học bổng

 

Tập hợp danh sách đề nghị

 

Hướng dẫn HSSV làm các thủ tục theo yêu cầu của vị tài trợ.

- Phòng CTSV

 

 

Khoa họp.

 

 

- Đơn vị lớp.

 

 

- Các Khoa, Phòng CTSV.

- Phòng CTSV

01 ngày sau khi tiếp nhận công văn.

02 ngày sau.

 

 

02 ngày

 

 

01 ngày

 

01 ngày

Mẫu danh sách đề nghị xét cấp học bổng (11)

 

 

 

 

Mẫu danh sách HSSV được đề nghị cấp học bổng (theo mẫu của đơn vị tài trợ)

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy" ban hành kèm theo quyết định số: 42/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo công văn của đơn vị tài trợ.

Tùy theo thời gian yêu cầu của đơn vị tài trợ có thể điều chỉnh thời gian.

 

2

Gửi hồ sơ đề nghị

- Hiệu trưởng ký

01 ngày

 

3

thông báo kết quả về khoa có sinh viên làm hồ sơ đề nghị trao học bổng và làm các thủ tục gửi cho đơn vị tài trợ

Phòng CTSV

 

02 ngày

 

 

 Các tin cùng thể loại