Chi tiết thông báo
Minimize

TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT SINH VIÊN LẦN THỨ II, NĂM 2020 (Thông báo số 2)
5/6/2020 12:40:23 PM

Vì tình hình dịch Covid-19 nên BTC đã gia hạn thời gian nộp: trước ngày 10/6/2020
Chi tiết xem thông báo số 1:
http://ntu.edu.vn/khoadientu/XemThongBao.aspx?idtb=7294