Chi tiết thông báo
Minimize

Sinh viên dự kiến buộc thôi học và Tạm dừng
6/10/2020 1:43:41 PM

Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học và tạm dừng:

- Buộc thôi học
- Tạm dừng

Nếu có sai sót, xin phản hồi trước  10h00 ngày 12/6/2020 về email: minhbt@ntu.edu.vn hoặc điện thoại: 0989712961