Chi tiết thông báo
Minimize

Trưng bày sản phẩm khoa học và công nghệ Khoa Điện – Điện tử
6/26/2020 12:31:02 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ


Số:    /TB-DDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

               Khánh Hòa, ngày 24 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Vv Trưng bày sản phẩm khoa học và công nghệ Khoa Điện – Điện tử

Khoa Điện – Điện tử tổ chức buổi trưng bày sản phẩm khoa học và công nghệ vào ngày 11 tháng 07 năm 2020.

Mục đích: Trưng bày các sản phẩm NCKH, mô hình chuyên đề/đồ án tốt nghiệp khóa K58; tạo phong trào NCKH sinh viên trong khoa và sinh viên các khóa sau tham khảo.

Để thực hiện tốt việc trưng bày sản phẩm khoa học và công nghệ của cá nhân, tập thể tại buổi trưng bày, Khoa thông báo một số nội dung như sau:

Thời gian: từ 7h30 ngày 11/07/2020

Địa điểm: Hội trường số 2, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang (Gần tòa nhà Hiệu bộ)

Nội dung: Trưng bày sản phẩm, thuyết minh (Poster)

Đối tượng: Tất cả sinh viên Khoa Điện – Điện tử và những ai quan tâm đến khoa học và công nghệ.

Kế hoạch:

-        Đăng ký sản phẩm trưng bày (Điền vào form) trước ngày 2/7/2020

https://docs.google.com/forms/d/13K75l3lo2IkoWV5vlDaupZr1QzvfpwOOv2iJVTfwoXw/edit

-        Gửi kết quả sản phẩm về Khoa kiểm tra trước (Video hoặc mang sản phẩm lên khoa và poster) trước ngày 5/7/2020

-        Mọi thông tin xin liên hệ Lãnh đạo Khoa hoặc Emai: minhbt@ntu.edu.vn; Số điện thoại: 0989712961

BTC đề nghị các GVHD Sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Khoa Điện – Điện tử

Nơi nhận:

LĐ Khoa

GV và SV (thực hiện)

Lưu VT