Đào tạo
Minimize


Hiện tại Khoa có gần 1.500 sinh viên đang theo học ở bậc đại học với 4 chuyên ngành đào tạo :

          
            - Kinh tế và Quản lý Thủy sản

- Kinh doanh Thương mại

- Quản trị Kinh doanh

- Quản trị Kinh doanh Du lịch

Khoảng hơn 300 sinh viên đang theo học ở bậc Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Hơn  400 học viên đang theo học ở bậc thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Kinh tế Thủy sản mỗi năm.