Minimize

 

DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIÊN DẠY TIẾNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH

Phụ trách

Họ  và  tên

Phụ trách chương trình

TS. ĐỖ THỊ THANH VINH

Ban Thư ký - Kế toán

Ths. Huỳnh Cát Duyên, Ths. Nguyễn Hà Trang,  Ths. Lê Bá Quỳnh Châu

Ths. Hồ Thị Thu Hà

Giảng viên cơ hữu

Họ  và  tên

Tên học phần phụ trách

Ghi chú

Giảng viên

tiếng Pháp

TS. Nguyễn Duy Sự

Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên chuyên ngành tiếng Pháp

TS. Đỗ Thị Thanh Vinh

-   Gestion d’entreprise

-   Gestion des ressources humaines

QTKD

QTDL

Ths. Nguyễn Hà Trang

-   Droit des affaires (Droit international)  

-   Droit du tourisme du Vietnam et international  (Option tourisme)

-   Tiếng Pháp chuyên ngành

QTKD

 

QTDL

NCS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

-   Méthodologie de recherche en Gestion

-   Gestion des risques

2 ngành

 

2 ngành

Ths. Huỳnh Cát Duyên

-   Planification du commerce

-   Gestion hôtelière (Option tourisme)

-   Établir et diriger un voyage (Option tourisme)  

2 ngành

QTDL

 

QTDL

Ths. Lê Bá Quỳnh Châu

-   Tiếng Pháp chuyên ngành

-   Gestion financière

-   Gestion  de la réception (Option tourisme)

2 ngành

2 ngành

QTDL

NCS. Trần Thị Ái Cẩm

-   Gestion de la production

-   Gestion des risques

QTKD

2 ngành

NCS. Võ Văn Diễn

-   Économie du tourisme (Option tourisme)

-   Méthodologie de recherche en Gestion

QTDL

 

2 ngành

Giảng viên mời giảng

Họ  và  tên

Tên học phần phụ trách

Ghi chú

Giảng viên

tiếng Pháp

Ths. Phạm Thị Mai Khuê, Ths. Lưu Thị Thanh Hiền

Trường ĐH Khánh Hòa

TS. Phạm Đức Sử

Trường Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang

 

- Các giảng viên tình nguyện Pháp

- Các thực tập sinh Pháp

- Các lãnh đạo doanh nghiệp Pháp ở địa phương.

Giáo viên chuyên ngành

Pr. Guy Agniel

Université de la Nouvelle-Calédonie

Pr. Philippe Paquet

Université d’Orléans

Pr. Nicolas Mainetti

IUT Clermont Ferrand - Université d’Auvergne

Pr. Bernard Shéou

Université de Perpignan

MdC. Elisabeth Alma

 


Ghi chú : Danh sách này được cập nhật hàng năm theo tình hình đội ngũ giảng viên cơ hữu và mời giảng