Kế hoạch công tác
Minimize
 

I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2011-2016
         II.NGHỊ QUYẾT NĂM HỌC 2012-2013

         
         III. LỊCH CÔNG TÁC 
       
         LỊCH CÔNG TÁC NĂM 2013
       
 Lịch công tác tháng 4/2014
         Lịch công tác tháng 3/2014
         Lịch công tác tháng 1&2/2014

         LỊCH CÔNG TÁC NĂM 2013
         Lịch công tác tháng 9/2013
         Lịch công tác tháng 6/2013

         Lịch công tác tháng 5/2013
         Lịch công tác tháng 4/2013
         Lịch công tác tháng 3/2013

         Lịch công tác tháng 1&2/2013
        
         2. LỊCH
CÔNG TÁC NĂM 2012
         Lịch công tác tháng 12/2012

 
Lịch công tác tháng 11/2012
         Lịch công tác tháng 10/2012
        
Lịch công tác tháng 9/2012
         Lịch công tác tháng 6/2012 

         Lịch công tác tháng 5/2012
         Lịch công tác tháng 4/2012
         Lịch công tác tháng 3/2012
         Lịch công tác tháng 2/2012