Giới thiệu khoa
Minimize

            Khoa Kinh tế là một khoa tương đối trẻ so với lịch sử hơn 50 năm xây dựng và phát triển của trường Đại học Nha Trang. Khoa được thành lập vào ngày 20 tháng 11 năm 1982, trên cơ sở Bộ môn Kinh tế thủy sản, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực kinh tế thủy sản. Khi mới thành lập, Khoa chỉ có ba Bộ môn với chỉ một chuyên ngành đào tạo duy nhất là Kinh tế thủy sản. Đến năm 1996, Khoa mở thêm hai chuyên ngành đào tạo nữa là Kế toán doanh nghiệp và Quản trị kinh doanh. Năm 2002 mở chuyên ngành Kinh tế thương mại và năm 2004 – mở chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, đồng thời bắt đầu đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế thủy sản. Năm 2008 bậc đào tạo thạc sĩ có thêm chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của Nhà trường, khoa Kinh tế không ngừng lớn mạnh. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Số lượng sinh viên theo học tại khoa ngày càng nhiều.

         Do yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển, tháng 4 năm 2010 Nhà trường thành lập Khoa mới– Khoa Kế toán–Tài chính trên cơ sở tách ra từ Khoa Kinh tế. Sau khi tái cơ cấu tổ chức, Khoa Kinh tế hiện nay có 5 Bộ môn chuyên ngành là: 1) Quản trị Kinh doanh; 2) Quản trị Du lịch; 3) Kinh tế Thủy sản; 4) Kinh doanh Thương mại; 5) Kinh tế học. Khoa đảm nhiệm đào tạo cử nhân cho 5 ngành: Kinh tế nông nghiệp; Kinh doanh Thương mại; Quản trị Kinh doanh và Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Hệ thống thông tin quản lý, đào tạo thạc sĩ cho 2 chuyên ngành Kinh tế Thủy sản và Quản trị Kinh doanh. 

         Hiện tại Khoa có khoảng 1.500 sinh viên đang theo học ở bậc đại học, 250 ở bậc Cao đẳng  và 500 học viên đang theo học ở bậc thạc sĩ. Tổng số cán bộ, giáo viên của Khoa là 58 người, trong đó có: 01 PGS, 12 Tiến sĩ, 36 Thạc sĩ, 13 người đang làm NCS (trong đó có 7 NCS nước ngoài tại Mỹ, Nauy và Pháp), 6 đang học cao học.

         Các ngành đào tạo cử nhân của Khoa đã công bố chuẩn đầu ra (KAS) trên website của Nhà trường. Theo đó, cử nhân ra trường phải có tiếng anh đạt chuẩn TOEIC 450 điểm; hiểu biết về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể, có ý thức và năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn; có khả năng đảm nhận những vị trí công tác đã tuyên bố trong chuẩn đầu ra của từng chuyên ngành.

         Với hơn 2000 sinh viên, học viên đang theo học ở các bậc đào tạo đại học và cao học, cùng với gần 60 cán bộ giảng dạy, trong đó 20% cán bộ có trình độ tiến sĩ, 62% có trình độ thạc sĩ, khoa Kinh tế đang vững bước trên đà phát triển và hội nhập, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước.

         Công tác nghiên cứu khoa học của Khoa trong những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc. Nhiều đề tài trọng điểm cấp bộ, đề tài cấp bộ, cấp tỉnh, cấp trường đã và đang được thực hiện, góp phần thiết thực cho việc quản lý có hiệu quả nền kinh tế, nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giáo viên và sinh viên.

          Thực hiện chiến lược phát triển của Nhà trường theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề, các loại hình đào tạo, Khoa Kinh tế đang tích cực chuẩn bị để mở thêm nhiều chuyên ngành mới ở bậc đại học, như Marketing, Kinh tế học... Trong tương lai không xa, Khoa sẽ tiến đến đạo tạo tiến sĩ với 2 chuyên ngành thế mạnh của Khoa là Kinh tế thủy sản và Quản trị Kinh doanh. Bên cạnh đó, các lớp cử nhân bằng 2 chuyên ngành quản trị kinh doanh cũng được chú trọng, các khóa ngắn hạn sẽ được mở,… đáp ứng đầu đủ hơn nữa nhu cầu phát triển không ngừng của xã hội.