Minimize

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC SONG NGỮ NGÀNH QUẢN TRỊ
(2 chuyên ngành : Quản trị kinh doanh và Quản trị du lịch)

1.      ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ MỤC TIÊU

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

Cử nhân Đại học song ngữ (Quản trị doanh nghiệp và Du lịch)

NƠI ĐÀO TẠO

Trường Đại học Nha Trang

Thời gian đào tạo

4 năm

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Bằng cử nhân của Đại học Nha Trang (Chương trình song ngữ Việt – Pháp)

Chứng chỉ của AUF cho cử nhân song ngữ Việt - Pháp

Chương trình đào tạo về quản trị kinh doanh, với 2 chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh và Quản trị Du lịch, được đào tạo với nội dung chuyên sâu của ngôn ngữ Pháp và một số môn chuyên ngành bằng tiếng Pháp.

 

 

Người chịu trách nhiệm chương trình

Họ và tên

ĐỖ THỊ THANH VINH

Chức danh và nhiệm vụ

Tiến sĩ – Trưởng khoa Kinh tế

Địa chỉ

7A đường Chí Linh – Nha Trang

Số điện thoại

(84) 058 3872094

(84) 905 292180

Địa chỉ email

thanhvinhdhts@gmail.com

Điều kiện nhập học

Tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học

Thực tập

8 tuần tại các doanh nghiệp,

Cơ hội làm việc sau khi học chương trình

- Quản lý các doanh nghiệp

- Quản lý các khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch

Cơ hội học tập trong và khi kết thúc khóa học

- Có thể đăng ký học tập 1 học kỳ ở các trường đối tác ở Pháp

- Tiếp tục học Thạc sĩ và Tiến sĩ trong nước và ở các nước nói tiếng Pháp

 

CÁC TRƯỜNG ĐỐI TÁC

Tên đơn vị, Quốc gia

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NOUVELLE-CALEDONIE (PHÁP)

Tên đơn vị, Quốc gia

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PERPIGNAN (PHÁP)

Tên đơn vị, Quốc gia

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AUVERGNE (PHÁP)

Tên đơn vị, Quốc gia

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ORLÉANS (PHÁP)

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1) Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

(Tiếng Việt)

Số tín chỉ

(Tiếng Pháp)

1

(17TC)

 

Học phần bắt buộc

15

 

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

 

 

Tiếng Pháp 1

 

3

 

Tiếng Pháp tăng cường 1

 

2

 

Kỹ năng giao tiếp

2

 

 

Pháp luật đại cương

2

 

 

Toán kinh tế 1

4

 

 

Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh)

 

 

 

Học phần tự chọn

2

 

 

Kỹ năng làm việc nhóm

2

 

 

Tâm lý học đại cương

2

 

2

(21TC)

 

Học phần bắt buộc

17

 

 

Tiếng Pháp 2

 

3

 

Tiếng Pháp tăng cường 2

 

2

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

 

 

Tin học cơ sở

3

 

 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

 

Đạo đức kinh doanh

3

 

 

Giáo dục thể chất 2 và 3

 

 

 

Học phần tự chọn

4

 

 

Kỹ năng giải quyết vấn đề

2

 

 

Logic đại cương

2

 

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

 

 

Nhập môn hành chính Nhà nước

2

 

3

(18TC)

 

Học phần bắt buộc

16

 

 

Tiếng Pháp 3

 

3

 

Tiếng Pháp tăng cường 3

 

2

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

Kinh tế vi mô

3

 

 

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

 

Droit des affaires

(Luật kinh doanh)

 

3

 

Học phần tự chọn

2

 

 

Toán kinh tế 2

2

 

 

Tin học ứng dụng trong kinh tế

2

 

4

(20TC)

 

Học phần bắt buộc

17

 

 

Tiếng Pháp tăng cường 4

 

2

 

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

 

 

Nguyên lý kế toán

3

 

 

Kinh tế vĩ mô

3

 

 

Kinh tế lượng

3

 

 

Quản trị học

3

 

 

Học phần tự chọn

3

 

 

Tâm lý quản lý

3

 

 

Tài chính – Tiền tệ

3

 

5

(17TC)

 

Học phần bắt buộc

14

 

 

Tiếng Pháp  chuyên ngành QTKD và du lịch

 

3

 

Marketing căn bản

3

 

 

Méthodologie de recherche en Gestion

(Phương pháp nghiên cứu kinh doanh)

 

2

 

Quản trị chất lượng

3

 

 

Gestion financière

(Quản trị tài chính)

 

3

 

Học phần tự chọn

3

 

 

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

 

 

Thống kê doanh nghiệp

3

 

 

Dự báo kinh tế và kinh doanh

3

 

6

(15TC)

 

Học phần bắt buộc

15

 

 

Gestion des ressources humaines

(Quản trị nguồn nhân lực)

 

3

 

Gestion de la production

(Quản trị sản xuất)

 

3

 

Quản trị chiến lược

4

 

 

Quản trị marketing

4

 

7

(15TC)

 

Học phần bắt buộc

6

 

 

Planification du commerce

(Lập kế hoạch kinh doanh)

 

3

 

Nghệ thuật lãnh đạo

3

 

 

Học phần tự chọn

9

 

 

Nhóm quản lý văn phòng và điều hành tổ chức

 

 

 

Hành vi tổ chức

3

 

 

Đàm phán trong kinh doanh

3

 

 

Quản trị và điều hành văn phòng

3

 

 

Nhóm quản lý dự án

 

 

 

Quản trị công nghệ

3

 

 

Quản trị dự án

3

 

 

Quản trị hệ thống thông tin

3

 

 

Nhóm nghiên cứu hành vi khách hàng

 

 

 

Hành vi người tiêu dùng

3

 

 

Quản trị thương hiệu

3

 

 

Nghiên cứu Marketing

3

 

 

Nhóm quản lý sự thay đổi trong kinh doanh

 

 

 

Gestion des risques

(Quản trị rủi ro)

 

3

 

Quản trị sự thay đổi

3

 

 

Gestion d’entreprise

(Quản trị doanh nghiệp)

 

3

8

(10TC)

Khởi sự kinh doanh

3

 

 

Quản trị chuỗi cung ứng

3

 

 

Thực tập nghề nghiệp

4

 

Ghi chú: - Sinh viên đủ điều kiện và được giao khóa luận tốt nghiệp không phải học các học phần kỳ 8.

 - Sinh viên có nguyện vọng học 2 ngoại ngữ Anh và Pháp thì vẫn duy trì lớp tiếng Anh theo chương trình cử nhân tiếng Việt Quản trị kinh doanh.


2) Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Học kỳ

 

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Tiếng Việt

Số tín chỉ

Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

1 (18TC)

 

Học phần bắt buộc

16

 

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

 

 

Pháp luật đại cương

2

 

 

Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh)

2

 

 

Toán Kinh tế 1

4

 

 

Tiếng Pháp 1

 

3

 

Tiếng pháp tăng cường 1

 

2

 

Tin học cơ sở

3

 

 

Học phần tự chọn

2

 

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

 

 

Kỹ năng giải quyết vấn đề

2

 

 

 

 

 

2 (18 TC)

 

Học phần bắt buộc

16

 

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

 

 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

 

Kinh tế vi mô

3

 

 

Kỹ năng giao tiếp

2

 

 

Tiếng Pháp  2

 

3

 

Tiếng Pháp tăng cường 2

 

2

 

Học phần tự chọn

2

 

 

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

 

 

Kỹ năng làm việc nhóm

2

 

 

 

 

 

 

 

3 (23TC)

 

Học phần bắt buộc

21

 

 

Tiếng Pháp 3

 

3

 

Tiếng Pháp tăng cường 3

 

2

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

Marketing căn bản

3

 

 

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

Kinh tế vĩ mô

3

 

 

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

 

Nguyên lý kế toán

3

 

 

Học phần tự chọn

2

 

 

Logic đại cương

2

 

 

Toán Kinh tế 2

2

 

 

Tin học ứng dụng trong kinh tế

2

 

 

 

 

4 (17TC)

 

Học phần bắt buộc

14

 

 

Tiếng Pháp tăng cường 4

 

2

 

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

 

 

Kinh tế du lịch

3

 

 

Quản trị học

3

 

 

Giáo dục thể chất 3

 

 

 

Sinh thái và môi trường

3

 

 

Học phần tự chọn

3

 

 

Địa lý du lịch

3

 

 

Marketing du lịch

3

 

 

 

 

5 (14TC)

 

Học phần bắt buộc

11

 

 

Tiếng Pháp chuyên ngành QTKD và Du lịch

 

3

 

Gestion financière

(Quản trị tài chính)

 

3

 

Méthodologie de recherche en Gestion

(Phương pháp nghiên cứu kinh doanh)

 

2

 

Gestion des ressources humaines

(Quản trị nguồn nhân lực)

 

3

 

Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch

3

 

 

Học phần tự chọn

3

 

 

Kinh tế lượng

3

 

 

Droit du tourisme du Vietnam et international

(Luật du lịch Việt Nam và quốc tế)

 

3

 

 

 

6 (15TC)

 

Học phần bắt buộc

15

 

 

Quản trị ẩm thực

3

 

 

Công nghệ phục vụ buồng, bàn, quầy bar

3

 

 

Quản trị sự kiện và hội nghị

3

 

 

Gestion hôtelière

(Quản trị khách sạn)

 

3

 

Quản trị chiến lược

3

 

 

 

 

 

 

 

 

7 (15TC)

 

Học phần bắt buộc

6

 

 

Quản trị kinh doanh hãng lữ hành

3

 

 

Quản trị kinh doanh nhà hàng

3

 

 

Học phần tự chọn

9

 

 

Nhóm chuyên ngành dịch  vụ  du lịch

 

 

 

Gestion  de la réception

(Quản trị lễ tân)

 

3

 

Quản trị chất lượng dịch vụ

3

 

 

Hành vi người tiêu dùng

3

 

 

Nhóm  chuyên ngành lữ hành

 

 

 

Các tuyến điểm du lịch

3

 

 

Du lịch sinh thái

3

 

 

Quản trị khu du lịch

3

 

 

Nhóm chuyên ngành quản trị

 

 

 

Planification du commerce

(Lập kế hoạch kinh doanh)

 

3

 

Gestion des risques

(Quản trị rủi ro)

 

3

 

Nghệ thuật lãnh đạo

3

 

 

 

8 (10TC)

 

Thực tập nghề nghiệp (08 tuần)

4

 

 

Quản trị hãng vận chuyển

3

 

 

Établir et diriger un voyage

(Thiết kế và điều hành Tour du lịch)

 

3

Ghi chú: - Sinh viên đủ điều kiện và được giao khóa luận tốt nghiệp không phải học các học phần kỳ 8.

 - Sinh viên có nguyện vọng học 2 ngoại ngữ Anh và Pháp thì vẫn duy trì lớp tiếng Anh theo chương trình cử nhân tiếng Việt Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.


Chương trình giảng dạy tiếng Pháp

Chương trình tiếng pháp (theo tiết)

Số tiết tiếng Pháp tổng quát (dựa trên chương trình khung của trường Đại học)

Số tiết tăng cường dựa trên chương trình giảng dạy tiếng Pháp chung

Số tiết tổng cộng dự kiến cho chương trình tiếng Pháp chung

AUF hỗ trợ

(MIP)

Tổng cộng

Năm 1

Học kỳ 1

45

30

75

0

150

Học kỳ 2

45

30

75

0

Năm 2

Học kỳ 1

45

30

75

0

105

Học kỳ 2

 

 30

30

0

Năm 3

Học kỳ 1

 

45

(Tiếng Pháp chuyên ngành)

45

0

45

Học kỳ 2

 

 

 

0

Năm 4

Học kỳ 1

 

 

 

18

18

Học kỳ 2

 

 

0

0

 

Năm học

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Tổng cộng

Chương trình

Số tiết

Chương trình

Số tiết

I

Sách Nouveau Taxi 1:

Bài 0 - 17

Đánh giá 1

75 tiết

 

Sách Nouveau Taxi 1:

Bài 18 - 36

Đánh giá 1

75tiết

150 tiết

II

Sách Nouveau Taxi 2:

Bài 1 - 20

 

Đánh giá 3

75 tiết

 

 

Sách Nouveau Taxi 2:

Bài 21 - 36             

 

Chuẩn bị cho bằng DELF A2

 

Thi DELF A2

30 tiết

 

 

 

105 tiết

 

III

Tiếng Pháp chuyên sâu

- Sách Nouveau Taxi 3:

Bài 1 – 36 (lựa chọn)

 

- Tiếng Pháp du lịch

- Tiếng Pháp thương mại

 

Kiểm tra và Đánh giá

 

45 tiết

 

 

 

 

- Chuẩn bị cho bằng DELF B1

 

 

Thi DELF B 1

 

45 tiết

 

IV

Chuẩn bị cho Bài thi kết thúc khóa học

Chuẩn bị thực hiện và bảo vệ luận văn

Khóa học chuẩn bị việc làm MIP

18 tiết

 

 

 

 

18 tiết (hỗ trợ của AUF)

 

(MIP)

Tổng cộng

318 tiết

3. Danh sách các giảng viên dạy tiếng Pháp chuyên ngành

Phụ trách

Họ  và  tên

Phụ trách chương trình

TS. ĐỖ THỊ THANH VINH

Ban Thư ký - Kế toán

Ths. Huỳnh Cát Duyên, Ths. Nguyễn Hà Trang,  Ths. Lê Bá Quỳnh Châu

Ths. Hồ Thị Thu Hà

Giảng viên cơ hữu

Họ  và  tên

Tên học phần phụ trách

Ghi chú

Giảng viên

tiếng Pháp

TS. Nguyễn Duy Sự

Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên chuyên ngành tiếng Pháp

TS. Đỗ Thị Thanh Vinh

-   Gestion d’entreprise

-   Gestion des ressources humaines

QTKD

QTDL

Ths. Nguyễn Hà Trang

-   Droit des affaires (Droit international)  

-   Droit du tourisme du Vietnam et international  (Option tourisme)

-   Tiếng Pháp chuyên ngành

QTKD

 

QTDL

NCS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

-   Méthodologie de recherche en Gestion

-   Gestion des risques

2 ngành

 

2 ngành

Ths. Huỳnh Cát Duyên

-   Planification du commerce

-   Gestion hôtelière (Option tourisme)

-   Établir et diriger un voyage (Option tourisme)  

2 ngành

QTDL

 

QTDL

Ths. Lê Bá Quỳnh Châu

-   Tiếng Pháp chuyên ngành

-   Gestion financière

-   Gestion  de la réception (Option tourisme)

2 ngành

2 ngành

QTDL

NCS. Trần Thị Ái Cẩm

-   Gestion de la production

-   Gestion des risques

QTKD

2 ngành

NCS. Võ Văn Diễn

-   Économie du tourisme (Option tourisme)

-   Méthodologie de recherche en Gestion

QTDL

 

2 ngành

Giảng viên mời giảng

Họ  và  tên

Ghi chú

Giảng viên

tiếng Pháp

Ths. Phạm Thị Mai Khuê, Ths. Lưu Thị Thanh Hiền

Trường ĐH Khánh Hòa

TS. Phạm Đức Sử

Trường Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang

- Các giảng viên tình nguyện Pháp

- Các thực tập sinh Pháp

- Các lãnh đạo doanh nghiệp Pháp ở địa phương.

Giáo viên chuyên ngành

Pr. Guy Agniel

Université de la Nouvelle-Calédonie

Pr. Philippe Paquet

Université d’Orléans

Pr. Nicolas Mainetti

IUT Clermont Ferrand - Université d’Auvergne

Pr. Bernard Shéou

Université de Perpignan

MdC. Elisabeth Alma

 

 

Ghi chú : Danh sách này được cập nhật hàng năm theo tình hình đội ngũ giảng viên cơ hữu và mời giảng