Minimize

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ

 

 

 

 

PGS.TS. Hồ Huy Tựu
Trưởng Khoa
GV Bộ môn Marketing

PGS.TS. Lê Kim Long
Phó Trưởng Khoa
GV Bộ môn Quản trị KD

TS. Nguyễn Ngọc Duy
Phó Trưởng Khoa
GV Bộ môn Quản trị KD

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh
Trưởng BM Thương mại

        

 


PGS.TS. Quách Thị Khánh          Ngọc
GV Bộ môn Quản trị KD

TS. Nguyễn Văn Ngọc
Trưởng BM 
Quản lý kinh tế

TS. Phạm Thành Thái
Trưởng Bộ môn Kinh tế học

ThS. Trần Công Tài
Phụ trách BM
 Marketing 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh
GV Bộ môn Quản trị KD

ThS. Nguyễn Thị Hải Anh
GV Bộ môn Kinh tế học

ThS. Phạm Thế Anh
GV Bộ môn Quản trị KD

ThS. Phạm Thị Thanh Bình
GV Bộ môn Quản trị KD

 

        

TS. Trần Thị Ái Cẩm
GV Bộ môn Quản trị KD

ThS. Trần Thùy Chi
GV Bộ môn Thương mại

ThS. Bùi Nguyễn  Phúc   
Thiên Chương

GV Bộ môn Thương mại

ThS. Huỳnh Thị Ngọc Diệp
GV Bộ môn Thương mại


 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Dung
GV Bộ môn Thương mại

TS. Võ Văn Diễn
GV bộ môn Marketing

ThS. Nguyễn Thị Hồng Đào
GV Bộ môn Quản trị KD

ThS. Hoàng Gia Trí Hải
GV Bộ môn Kinh tế học

      

 

ThS. Tăng Thị Hiền
GV Bộ môn Kinh tế học

ThS. Vũ Thị Hoa
GV Bộ môn Kinh tế học

ThS. Trần Thị Thu Hòa
GV Bộ môn Kinh tế học

ThS. Bùi Thu Hoài
GV Bộ môn Thương mại

 

 

 

Tiếp theo