PTN Hóa - Vi sinh
Đóng
Sơ đồ vị trí máy/thiết bị


Cụm PTN Vi sinh, NCKH1 & Cảm quan


Cụm PTN NCKH2, Hóa Vi sinh & PTKN
Lưu ý khi tra cứu

máy/thiết bị theo sơ đồ


1. Sử dụng trình duyệt Web "Internet Firefox"  (Download )
2. Đối với các file ".PDF" phải dùng phần mềm "Adobe Reader" để mở  (Download)

Cụm PTN Hóa - Vi sinh gồm  05 phòng thí nghiệm với diện tích, vị trí bố trí và chức năng như sau:

1. PTN Vi sinh:

-  Diện tích: 52 m2

-  Bố trí: tầng 4 khu nhà B3

-  Chức năng: + Phục vụ hướng dẫn thực hành môn Vi sinh

                        +  Phục vụ công tác Nghiên cứu Khoa học (NCKH) và làm đề tài tốt nghiệp của sinh viên các khóa, Cao học và giáo viên trong Bộ môn, Khoa.

2. PTN NCKH1:

-  Diện tích: 26 m2

-  Bố trí: tầng 4 khu nhà B3

-  Chức năng: Phục vụ công tác Nghiên cứu Khoa học (NCKH) và làm đề tài tốt nghiệp của sinh viên các khóa, Cao học và giáo viên trong Bộ môn, Khoa.

3. PTN Hóa sinh và Phân tích Kiểm nghiệm:

-  Diện tích: 80 m2

-  Bố trí: tầng 4 khu nhà B3

-  Chức năng: + Phục vụ hướng dẫn thực hành 02 môn: Hóa sinh và Phân tích Thực phẩm

                        +  Phục vụ công tác Nghiên cứu Khoa học (NCKH) và làm đề tài tốt nghiệp của sinh viên các khóa, Cao học và giáo viên trong Bộ môn, Khoa.

4. PTN Cảm quan:

-  Diện tích: 30 m2

-  Bố trí: tầng 4 khu nhà B3

-  Chức năng: + Phục vụ hướng dẫn thực hành môn Cảm quan

                        +  Phục vụ công tác Nghiên cứu Khoa học (NCKH) và làm đề tài tốt nghiệp của sinh viên các khóa, Cao học và giáo viên trong Bộ môn, Khoa.

5. PTN NCKH 2:

-  Diện tích: 30 m2

-  Bố trí: tầng 4 khu nhà B3

-  Chức năng: + Phục vụ hướng dẫn thực hành  môn Phân tích Kiểm nghiệm và môn Cảm quan 

                        +  Phục vụ công tác Nghiên cứu Khoa học (NCKH) và làm đề tài tốt nghiệp của sinh viên các khóa, Cao học và giáo viên trong Bộ môn, Khoa.