Giáo trình/ Bài giảng
Minimize

TT

Tác giả

Tên bài giảng/ giáo trình

Nhà xuất bản

 BM Khai Thác TS

 1

Nguyễn Văn Động

Kỹ thuật khai thác cá (nghề lưới kéo)

NXB Nông nghiệp

 2

 

Kỹ thuật khai thác cá (nghề câu)

NXB Nông nghiệp

 3

 

Kỹ thuật khai thác cá (nghề cố định)

NXB Nông nghiệp

 4

 

Một số vấn đề lý thuyết và thiết kế ngư cụ ( GT Cao học)

Lưu hành nội bộ

 5

 

Cơ sở khoa học tính chọn lọc trong khai thác thủy sản ( GT Cao học)

Lưu hành nội bộ

 6

Nguyễn Văn Động

Nguyễn Trọng Thảo

Công nghệ chế tạo ngư cụ

NXB Nông nghiệp

 7

Thái Văn Ngạn

Địa lý nghề cá (GT Cao học)

Lưu hành nội bộ

 8

 

Cơ sở lý thuyết điều khiển đối tượng đánh bắt (GT Cao học)

Lưu hành nội bộ

 9

 

Kỹ thuật Khai thác cá (nghề lưới rùng)

NXB Nông nghiệp

 10

 

Kỹ thuật Khai thác cá (nghề lưới vây)

NXB Nông nghiệp

 11

 

Kỹ thuật Khai thác cá (Phương pháp và các loại ngư cụ có sử dụng nguồn sáng)

NXB Nông nghiệp

 12

 

Cơ sở kỹ thuật sinh học khai thác cá (GT Cao học)

Lưu hành nội bộ

 13

Hoàng Hoa Hồng

Kỹ thuật Khai thác cá (nghề lưới rê)

NXB Nông nghiệp

 14

Nguyễn Trọng Thảo

Ngư trường nguồn lợi thủy sản

Lưu hành nội bộ

 15

 

Vật liệu và gia công chế tạo ngư cụ

Lưu hành nội bộ

 16

 

Công nghệ khai thác thủy sản

Lưu hành nội bộ

 17

Phạm Văn Thông

Quản lý tàu cá

Lưu hành nội bộ

 18

 

Quản lý cảng cá

Lưu hành nội bộ

 19

 

Ứng dụng GIS và RS trong khai thác Thủy sản

Lưu hành nội bộ

 20

Nguyễn Duy Toàn

Địa lý kinh tế nghề cá

Lưu hành nội bộ

 21

 

Luật Thủy sản và chính sách Nhà nước về nghề cá

Lưu hành nội bộ

 22

Nguyễn Văn Nhuận

Ứng dụng tin học trong Khai thác Thủy sản

Lưu hành nội bộ

 23

Hoàng Văn Tính

Công tác khuyến ngư

Lưu hành nội bộ

 24

 

Khai thác cá nước ngọt

Lưu hành nội bộ

 25

 

Nghề câu

Lưu hành nội bộ

 26

Nguyễn Trọng Lương

Quản lý đới bờ

Lưu hành nội bộ

 27

 

Đa dạng sinh học và xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên

Lưu hành nội bộ

 28

Hồ Ngọc Điệp

Đan, vá lưới đánh cá

Lưu hành nội bộ

 BM Hàng Hải
 1  Phan Trọng Huyến  Giáo trình Thực tập biển  Nông nghiệp
 2    Bài giảng Những kiến thức cơ bản về bão, phòng tránh và giảm thiểu tổn thất  Lưu hành nội bộ
 3    Bài giảng Điều động tàu  Lưu hành nội bộ
 4    Bài giảng Pháp luật hàng hải  Lưu hành nội bộ
 5    Tránh va  Lưu hành nội bộ
 6    Bài giảng Quản lý tàu cá  Lưu hành nội bộ
 7    Bài giảng Kỹ thuật hàng hải  Lưu hành nội bộ
 8    Bài giảng Luật và An toàn  Lưu hành nội bộ
 9    Bài giảng Luật và nghiệp vụ thuyền trưởng  Lưu hành nội bộ
 10    Bài giảng Hàng hải  Lưu hành nội bộ
 11    Bài giảng Nghiệp vụ thuyền viên tàu cá  Lưu hành nội bộ
 12  Trần Đức Lượng  Bài giảng Hải đồ - Thủy triều  Lưu hành nội bộ
 13    Bài giảng điện tử Hàng hải địa văn  Lưu hành nội bộ
 14    Bài giảng La bàn từ  Lưu hành nội bộ
 15  Trần Đức Phú  Bài giảng Xếp dỡ hàng hóa trên tàu hàng  Lưu hành nội bộ
 16    Bài giảng Xếp dõ hàng hóa trên tàu cá  Lưu hành nội bộ
 17    Bài giảng Kinh tế hàng hải  Lưu hành nội bộ
 18    Bài giảng Nghiệp vụ thuyền viên  Lưu hành nội bộ
 19  Nguyễn Đức Sĩ  Bài giảng Thiên văn hàng hải  Lưu hành nội bộ
 20    Bài giảng An toàn lao động  Lưu hành nội bộ
 21    Bài giảng Xử lý các sự cố hàng hải  Lưu hành nội bộ
 22  Nguyễn Quốc Khánh  Bài giảng Quản lý nhà nước tại cảng biển  Lưu hành nội bộ
 23  Lê Hữu Lan  Bài thực hành Công tác dây nút  Lưu hành nội bộ
 24    Bài thực hành Công tác buộc tàu và thông tín hiệu  Lưu hành nội bộ
 25    Bài thực hành Bảo dưỡng vỏ tàu và cấp cứu trên biển  Lưu hành nội bộ
 26  Lê Hữu Lan và Vũ Kế Nghiệp  Bài thực hành Máy hàng hải  Lưu hành nội bộ
 27  Trần Minh Chương  Bài giảng Bảo hiểm hàng hải  Lưu hành nội bộ
 28  Nguyễn Duy Toàn  Bài giảng Thông tin, báo hiệu và cứu nạn trên biển  Lưu hành nội bộ
 29  Vũ Kế Nghiệp  Bài giảng Ứng dụng máy điện hàng hải trong khai thác thủy sản  Lưu hành nội bộ
 30  Phan Xuân Quang  Bài giảng Điều động tàu 2  Lưu hành nội bộ
 31  Ngô Văn Thao  Bài giảng Khí tượng - Thủy văn  Lưu hành nội bộ
 32    Bài giảng Hải dương học nghề cá  Lưu hành nội bộ