Định hướng nghiên cứu khoa học
Minimize

Định hướng phát triển NCKH

- Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất - kỹ thuật và mạng lưới nghiên cứu khoa học.

- Xúc tiến các chương trình nghiên cứu liên ngành, tập trung theo các hướng lớn mang tính chiến lược cho việc nâng cao chất lượng đào tạo.        

- Đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ đắc lực nhu cầu phát triển kinh tế đặc biệt là kinh tế biển.

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo phục vụ nghề cá.

Định hướng NCKH

Về quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi:

- Khảo sát và điều tra nguồn lợi thủy sản

- Bảo vệ, phát triển nguồn lợi ven bờ và các khu viực khai thác truyền thống

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới GIS, GPS... vào lĩnh vực quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

- Triển khai dự án 'Nghiên cứu xây dựng bãi cá nhân tạo ở vùng ven biển Việt Nam'

- Nghiên cứu xây dựng, quản lý khu bảo tồn biển, phục vụ nuôi biển

Về quản lý và phát triển nghề cá bền vững:

- Xác định cơ cấu nghề hợp lý

- Xác định số lượng tàu theo nghề, công suất, vùng biển, mùa vụ

- Xác định sản lượng khai thác theo hạn ngạch

- Nghiên cứu xây dựng mô hình khai thác hải sản theo hướng sản xuất phát triển bền vững

- Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng

- Chuyển đổi nghề cho tàu nhỏ, các tàu làm nghề đánh bắt hủy diệt

Về kỹ thuật khai thác:

- Cải tiến ngư cụ để khai thác có chọn lọc

- Du nhập các nghề mới

- Chuyển giao công nghệ tiên tiến

- Nâng cao hiệu quả sản xuất

- Đảm bảo an toàn cho người lao động

- Khai thác các đối tượng có giá trị kinh tế cao

- Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới (vật liệu, phương pháp phát hiện và tập trung cá ...)