Minimize
Hình ảnh hoạt động
Minimize
Tin tức Công đoàn Viện
Minimize
Làm theo lời Bác
Minimize
 
Minimize

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN


TT

Họ và tên công đoàn viên

Chức vụ

Ghi Chú 

1

Nguyễn Trọng Lương

P.Chủ tịch CĐ bộ phận Viện

BM Khai Thác

2

Nguyễn Hữu Thanh

Công đoàn viên

BM Khai Thác

3

Nguyễn Văn Nhuận

Công đoàn viên

BM Khai Thác

4

Phạm Văn Thông

Công đoàn viên

BM Khai Thác

5

Nguyễn Y Vang

Công đoàn viên

BM Hàng Hải

6

Nguyễn Ngọc Hạnh

Công đoàn viên

BM Hàng Hải

7

Vũ Như Tân

Chủ tịch Công đoàn Viện

BM Hàng Hải

8

Nguyễn Viết Hùng

Công đoàn viên

BM Hàng Hải

9

Nguyễn Quốc Khánh

Công đoàn viên

BM Quản lý

10

Trần Đức Phú

Công đoàn viên

BM Quản lý

11

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Ủy viên

BM Quản lý

12

Nguyễn Lâm Anh

Công đoàn viên

BM Quản lý

13

Phạm Khánh Thụy Anh

Công đoàn viên

BM Quản lý

14

Trần Văn Hào

Công đoàn viên

BM Quản lý

15

Nguyễn Trọng Thái

Công đoàn viên

Viện

16

Lê Duy Khánh

Công đoàn viên

Viện