Minimize
CỰU CÁN BỘ KHOA KHAI THÁC THỦY SẢN (NAY LÀ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1.     

Nguyễn Thiết Hùng

Nguyên Phó Trưởng Khoa

2.     

Nguyễn Văn Động

Nguyên Trưởng Khoa

3.     

Phan Trọng Huyến

Nguyên Trưởng Khoa

4.     

Thái Văn Ngạn

Nguyên Phó trưởng khoa

5.     

Ngô Văn Thao

Giáo viên

6.     

Ngô Thị Ca

Thư ký

7.     

Hoàng Minh Anh

GV

8.     

Nguyễn Văn Điển

GV

9.     

Phạm Huy Sơn

GV

10. 

Trần Đức Sáng

GV

11. 

Trần Ngọc Quỳnh

GV

12. 

Nguyễn Đại Đồng

GV

13. 

Đặng Vi Hòa

GV

14. 

Lương Lê Phương

GV

15. 

Trần Đình Hòa

GV